สารบัญ

โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี

คำสั่งที่ 519/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (Hospital Accreaditation)

ประกาศ นโยบายขับเคลื่อนความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ (2P Safety)

คำสั่งที่ 786/2562  แต่งตั้งและมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer : CIO) ประจำโรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี

คำสั่งที่ 167/2562 เรื่อง การแบ่งงานภายในโรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี

คำสั่งที่ 273/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานด้านการลดใช้พลังงานภายในโรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี

คำสั่งที่ 246/2561 เรื่อง ตั้งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลเว็บไซต์ของโรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี

ประกาศ เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานโรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี

คำสั่งที่ 700/2560 เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

คำสั่งที่ 582/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล

คำสั่งที่ 484/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)

คำสั่งที่ 407/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานหน่วยวิจัยทางคลินิก (Clinical Research Unit)

คำสั่งที่ 163/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล

คำสั่งที่ 372/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล