กฎ/ระเบียบ

1.บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

2.เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562

3.พรบ. งบประมาณ พ.ศ.2562

4.คู่มือการนิเทศแบบบูรณาการ

5.ระเบียบเงินบำรุง พ.ศ.2562

6.ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ธ.ค.62

7.(ฉบับปรับปรุง) คู่มือการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

8.การถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับองค์การและแผนปฏิรูปองค์กรสู่การปฏิบัติระดับกลุ่มงาน/งาน

 

แบบฟอร์ม

1.แบบฟอร์มรายละเอียดตัวชี้วัด

2.เอกสารชี้แจงการจัดทำเงินบำรุง 60

3.แบบฟอร์มการจัดทำรายงานตัวชี้วัดตามคำรับรองรอบ 6 เดือน

4.แบบฟอร์มการจัดทำรายงานตัวชี้วัดตามคำรับรองรอบ 12 เดือน

5.หนังสือทิศกรมการแพทย์ 2560

6.แบบฟอร์ม คำขอแผนการใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2562

7.แบบฟอร์มรายงานตัวชี้วัดตามคำรับรอง รอบ 6 เดือน ปี 61

8.แบบฟอร์มคำขอเงินบำรุง2562

9.Workflow กระบวนการบริหารโครงการ
9.1 แบบฟอร์มโครงการ (Fullpaper) [PDF|DOC]
9.2 แบบฟอร์มสรุปผลโครงการ(สิ้นสุดโครงการ) [PDF|DOC]

10.Workflow กระบวนการในการจัดซื้อจัดจ้าง
10.1 ตัวอย่าง ขออนุมัติหลักการ [PDF|DOC]
10.2 คู่มือ การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
10.3 แนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมของหน่วยงานรัฐ
10.4 แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป้นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

11.คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปี 2562

12.ผู้รับผิดชอบคำรับรองการปฎิบัติงานราชการ ปีงบประมาณ 2562

13.ทบทวนแผนงบลงทุน ระยะ 5ปี (2564-2568)

14.แบบฟอร์มคำของบเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2564

15.แบบฟอร์มคำของบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2564

16.แบบฟอร์มเงินงบประมาณ 2565

17.แบบฟอร์มเงินบำรุง 2565