กฎ/ระเบียบ

1.คู่มือสมรรถนะกรมการแพทย์ ตำแหน่งประเภทบริหาร ประเภทอำนวยการ ผู้อำนวยการศูนย์ในภูมิภาค

2.คู่มือสมรรถนะกรมการแพทย์ ตำแหน่ง นายแพทย์ ทันตแพทย์ สัตวแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ เภสัชกร เจ้าพนักงานเภสัชกรรม พยาบาลเทคนิค ช่างทันตกรรม เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข

3.คู่มือสมรรถนะกรมการแพทย์ ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด นักรังสีการแพทย์ นักเทคนิคการแพทย์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ นักกิจกรรมบำบัด นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย นักวิชาการศึกษาพิเศษ นักจิตวิทยาคลินิก นักกายอุแกรณ์ เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ เจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟู้ เจ้าพนักงานอาชีวบำบัด ช่างกายอุปกรณ์

4.คู่มือสมรรถนะกรมการแพทย์ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป นักทรัพยากรบุคคล นิติกร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิเทศสัมพันธ์ นักวิชาการตรวจสอบภายใน นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการพัสดุ นักสังคมสงเคราะห์ นักประชาสัมพันธ์ เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานพัสดุ นายช่างไฟฟ้า นายช่างเทคนิค เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

5.คู่มือสมรรถนะกรมการแพทย์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข นักวิชาการสถิติ บรรณารักษ์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ช่างภาพการแพทย์ นักโภชนาการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เจ้าพนักงานห้องสมุด เจ้าพนักงานเสชสถิติ เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา นายชางศิลป์ โภชนากร

6.สมรรถนะพนักงานราชการ

 

แบบฟอร์ม

1.แบบฟอร์มขอหนังสือรับรอง

2.แบบฟอร์มขอเปลี่ยนชื่อ สกุล

3.แบบฟอร์มแบบใบลาป่วยกิจ

4.แบบฟอร์มแบบลาพักผ่อน

5.แบบฟอร์มยกเลิกวันลา

6.ตัวชี้วัดกลาง

7.การประเมินผลงานวิชาการ

8.เเบบฟอร์มยืนยันการมาปฏิบัติหน้าที่ราชการ (กรณีลืมบัตรสแกนเวลา)

9.การจัดสรรเงินกองทุนสนับสนุนวิชาการ กรมการแพทย์ (รอบ2)

10.หลักเกณฑ์การทำสัญญาและการชดใช้เงินทุนวิชาสนับสนุนวิชาการ

11.แบบฟอร์มคำขอมีบัตรประจำตัวพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

12.แบบฟอร์มประเมินการปฏิบัติราชการภาพรวม

13.การวิเคราะห์ FTE ตารางเก็บข้อมูลปริมาณงานย้อนหลัง 3 ปี (2559 -2561)

14.หนังสือยินยอมให้ตรวจประวัติบุคคล

15.แบบฟอร์มประเมินลูกจ้างชั่วคราว

16.มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

17.แบบฟอร์มการประเมินฯ ของผู้เคยเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

18.แบบฟอร์มเอกสารการประเมินผลปฏิบัติราชการ 1 ต.ค.61

19.แบบ ปผ.1, ปผ.2

20.แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน เมษายน - กันยายน 2563