ระเบียบพัสดุ

1. ข้อหารือการดำเนินการตามพระราชบัณญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560
2. ข้อหารือการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
3. ข้อหารือปัญหาการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอในการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร
4. ข้อหารือแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของหน่วยงานของรัฐ
5. ข้อหารือการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งในการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
6. ข้อหารือการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง
7. สรุปประเด็นคำถาม-คำตอบที่บ่อย (FAQ) ประจำเดือน พฤษภาคม 2561
8. กรอบระยะเวลาดำเนินการ

 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

1. ขออนุม้ติดำเนินการ งบฉุกเฉิน ตามแผนใช้เงินบำรุง

2 .ขออนุม้ติดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ ตามแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงในหลักการจัดซื้อวัสดุ

3. แบบฟอร์มการคืนครุภัณฑ์

4. คำร้องขอหนังสือรับรองผลงาน