กฎ/ระเบียบ

 

สรุปหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำส่งเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online)

การใช้บัตรเครดิตราชการ

หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทาง การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี

 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

 

1.ใบเบิกค่ารักษาพยาบาล

2.ใบเบิกค่าเล่าเรียนบุตร

3.แบบใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

ตัวอย่าง ใบเบิกเดินทางไปราชการ

4.ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน กรณีมีค่าแท็กซี่ (บก.111)

5.ใบหลักฐานการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

6.ใบสำคัญรับเงิน

7.สัญญายืมเงิน

8.แบบคำขออนุมัติใช้งานสวัสดิการ

9.หนังสือมอบอำนาจ

10.ประมาณการค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ

11.ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (บก.111)

12.ตัวอย่าง การขอคืนเงินให้ผู้ป่วย

13.แบบฟอร์มการยืมเงินบัตรเครดิตราชการ