• โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี ขอความร่วมมือบุคคลภายนอกที่มาปฏิบัติงานหรือติดต่อราชการรายงานผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 และประวัติการฉีดวัคซีน >> 23 ธ.ค.64
 • โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี มีการให้บริการวัคซีน HPV ป้องกันมะเร็งปากมดลูก >> 20 ธ.ค.64
 • คู่มือการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ฉบับปรับปรุง) >> 15 ธ.ค.64
 • โครงการอบรมเครือข่ายเชิงปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็งเคมีบำบัด รุ่นที่ 12/2565 >> 9 ธ.ค.64
 • งดให้บริการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 >> 23 พ.ย.64
 • ขอเชิญผู้ทีมีความประสงค์รับวัคซีนเข็มกระตุ้น 💉เข็ม 3 (Booster Dose) ด้วย AstraZeneca 💉 ในวันที่ 23-24 พ.ย.64 >> 22 พ.ย.64
 • บริการฉีดวัคซีน เข็ม 3 (Booster Dose) AstraZeneca วันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2564 >> 16 พ.ย.64
 • โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี เปิดรับลงทะเบียน สำหรับผู้ที่ต้องการฉีดวัคซีนกระตุ้น 💉เข็ม 3 ด้วย AZ >> 23 ก.ย.64
 • บริการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 วันที่ 29 ตุลาคม 2564 💉AstraZeneca เข็ม 2 💉 >> 26 ต.ค.64
 • บริการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 วันที่ 15 ตุลาคม 2564 💉AstraZeneca เข็ม 2 💉 >> 12 ต.ค.64
 • บริการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 วันที่ 8 ตุลาคม 2564 Sinovac 💉เข็ม 1  >> 4 ต.ค.64
 • บริการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 วันที่ 30 กันยายน 2564  >> 28 ก.ย.64
 • ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2564 >> 22 ก.ย.64
 • บริการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 วันที่ 24 กันยายน 2564 >> 21 ก.ย.64
 • แจ้งข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชหารในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 32) >> 15 ก.ย.64
 • บริการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 วันที่ 6,7,9 กันยายน 2564 >> 2 ก.ย.64
 • ประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ทุกตำแหน่ง ทุกระดับ และช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน >> 1 ก.ย.64
 • บริการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 วันที่ 1 กันยายน 2564 >> 31 ส.ค.64
 • แจ้งเปลี่ยนแปลงวันนัดรับวัคซีน Astrazenaca เข็ม 2 (จาก 27 เป็น 30 กันยายน 2564) >> 2 ส.ค.64
 • บริการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 วันที่ 27 สิงหาคม 2564 >> 26 ส.ค.64
 • บริการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 วันที่ 26 สิงหาคม 2564  >> 24 ส.ค.64
 • บริการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 วันที่ 20 สิงหาคม 2564  >> 19 ส.ค.64
 • การนำชุดแบบอักษรพระราชทาน 'จุฬาภรณ์ลิขิต' บรรจุเป็นชุดรูปแบบอักษรมาตรราชการไทยแบบที่ 14 >> 18 ส.ค.64
 • บริการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ในวันที่ 17-19 สิงหาคม 2564 >> 16 ส.ค.64
 • บริการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ในวันที่ 15 สิงหาคม 2564 >> 13 ส.ค.64
 • <ปิดลงทะเบียนแล้ว>โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี..เปิดให้ลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีน  COVID-19 (💉Sinovac เข็ม 1 และ 💉Astrazenaca เข็ม 2) ตั้งแต่วันที่ 3-5 สิงหาคม 2564 >> 3 ส.ค.64
 • ตรวจสอบรายชื่อฉีดวัคซีน AstraZeneca เข็ม 2 ในวันที่ 4 สิงหาคม 2564 (สำหรับคนที่ได้ Sinovac เข็ม 1 วันที่ 14 ก.ค.64) >> 2 ส.ค.64
 • สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ ประชาสัมพันธ์คู่มือการให้บริการประชาชน >> 23 ก.ค.64
 • หน่วยฉีดวัคซีน รพ.มะเร็งอุดรธานี ให้บริการฉีดวัคซัน Sinovac เข็ม 1 ในวันที่ 20 ก.ค.64 >> 19 ก.ค.64
 • ตรวจสอบรายชื่อฉีดวัคซีน Sinovac เข็ม 1 ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30-11.00 น. >> 13 ก.ค.64
 • ตรวจสอบรายชื่อฉีดวัคซีน AstraZeneca เข็ม 1 ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30-11.00 น. >> 7 ก.ค.64
 • โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี เปิดให้บริการลงทะเบียนรับวัคซีนป้องกัน COVID-19 >>2 ก.ค.64
 • แจ้งการใช้งานเว็บเพจคลังเครื่องมือป้องกันการทุจริต (Anti - Corruption Toolbox) และแอปพลิเคชั่น WE STRONG >> 25 มิ.ย.64
 • ประกาศฉีดวัคซีน COVID-19 ในวันที่ 21-22 มิถุนายน 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อาคารกิจกรรมนักศึกษา >> 20 มิ.ย.64
 • ประกาศรับอาสาสมัครผู้ป่วยมะเร็งตับและท่อน้ำดีที่มีความประสงค์รักษาด้วย น้ำมันกัญชาตำรับสนั่นไตรภพ >> 18 พ.ค.64
 • ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เกณฑ์จริยธรรมการจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2564 >> 5 พ.ค.64
 • ขอเชิญส่งผลงานประกวด R2R ดีเด่น ประจำปี 2564 >> 26 เม.ย.64
 • ขอความร่วมมือทำแบบสำรวจวัฒนธรรมความปลอดภัยของโรงพยาบาล ประจำปี 2564 >> 8 มี.ค.64
 • ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการพัฒนาขีดความสามารถด้านสุขภาพโลก (Global Health Fellowship Program - GHFP) >> 4 มี.ค.64
 • ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี เรื่อง นโยบายการทำกิจกรรม 5ส โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี
 • ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมเรื่อง คีเลชั่นบำบัด "Chelation Therapy Training" รุ่นที่ 10 >> 25 ก.พ.63
 • ขอประชาสัมพันธ์การสมัครขอรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติการบริหารจัดการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 4.0 ประจำปี 2564 >> 22 ก.พ.64
 • ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความพึงพอใจผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ (Thai HIS) ประจำปี 2564 >> 8 ก.พ.64
 • ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความพึงพอใจในงาน ความสุขในชีวิต คุณภาพชีวิต ความผูกพัน ในองค์กรและธรรมาภิบาลองค์กร ประจำปี 2564 >> 8 ก.พ.64
 • ขอความร่วมมือในการดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น "หมอชนะ" >> 8 ก.พ.64
 • แนวปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขกรณีค่าบริการสาธารณสุขระบบทางไกล (Telehealth/Telemedicine) ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2564 >> 1 ก.พ.64
 • ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ CKD WEEKEND 2021 >> 1 ก.พ.64
 • แจ้งรายนามคณะกรรมการบริหารสมาคมการศึกษาเรื่องความปวดฯ วาระ พ.ศ.2564-2565 >> 26 ม.ค.64
 • ขอเลื่อนการจัดประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 29 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 >> 26 ม.ค.64
 • ขอเชิญเข้าอบรมปฏิบัติการหลักสูตร "การทบทวนอย่างเป็นระบบ (Systematic Reviews)" และ "การประเมินเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข (Health Economic Evaluation)" >> 20 ม.ค.64
 • การกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษและการกำหนดวันหยุดราชการประจำภูมิภาครวมทั้งการเลื่อนวันหยุดราชการ ประจำปี 2564 >> 15 ม.ค.64
 • ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี เรื่อง ข้อปฏิบัติกรณีสัมผัสผู้ติดเชื้อหรืออยู่ในพื้นที่เสี่ยง >> 23 ธ.ค.63
 • ขอความร่วมมือร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจำปี 2564 ผ่านทางช่องทาง online >> 8 ธ.ค.63
 • กรมสรรพากรเปิดตัว e-Stamp Duty ทำธุรกรรม 5 ประเภท ไม่ต้องติดอากรแสตมป์แบบเดิม >> 4 ธ.ค.63
 • ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานีเรื่องขายทอดตลาดโดยวิธีประมูลราคาครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพและหมดความจำเป็นใช้งานในราชการ >> 30 พ.ย.63
 • นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 >> 18 พ.ย.63
 • กรอบคุณธรรมของกลุ่มตรวจสอบภายใน >> 2 พ.ย.63
 • กฎบัตรการตรวจสอบภายใน กรมการแพทย์ >> 2 พ.ย.63
 • ประกาศ เรื่อง อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางการ หมวดที่ 8 ค่าตรวจวินิจฉัยและรักษาทางรังสีวิทยา >> 9 ต.ค.63
 • ประชาสัมพันธ์การปรับเปลี่ยนคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี >> 7 ต.ค.63
 • การดำเนินการทำลายเอกสารประวัติผู้ป่วยมมะเร็งที่เสียชีวิต >> 29 ก.ค.63
 • ขอเชิญเข้าร่วมรับชมการอบรมผ่านระบบทางไกล Facebook Live "Dengue Management during the COVID-19 Pandemic to save patients'lives" >> 30 มิ.ย.63
 • ประกาศ รพ.มะเร็งอุดรธานี เรื่อง การดำเนินการทำลายเอกสารประวัติผู้ที่มาตรวจสุขภาพและตรวจเฉพาะส่วน >> 23 มิ.ย.63
 • ประชาสัมพันธ์กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมการแพทย์ รับสมัครนักจัดการงานทั่วไป >> 4 มิ.ย.63
 • ประกาศ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ จำนวน 2 ฉบับ >> 27 พ.ค.63
 • ขอความร่วมมือส่งคืนครุภัณฑ์หมดความจำเป็นใช้งาน >> 25 พ.ค.63
 • สถาบันมะเร็งแห่งชาติรับสมัครคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ >> 20 พ.ค.63
 • รพ.นพรัตนราชธานีรับโอนย้ายนักสังคมสงเคราะห์ >> 20 พ.ค.63
 • ประชาสัมพันธ์รพ.ผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง รับโอนย้ายนักวิชาการสาธารณสุข >> 20 พ.ค.63
 • กองคลังรับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ >> 20 พ.ค.63
 • ประกาศผู้ชนะการขายทอดตลาด >> 7 พ.ค.63
 • การดำเนินการทำลายเอกสารประวัติผู้มารับบริการที่เสียชีวิต >> 30 เม.ย.63
 • ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพและหมดความจำเป็นใช้งานในราชการ >> 24 เม.ย.63
 • แจ้งกำหนดส่งโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ กองทุนสนับสนุนงานวิชาการ กรมการแพทย์ รอบที่ 2/2563 (ด้านวิชาการ) >> 22 เม.ย.63
 • ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ >> 7 เม.ย.63
 • ประกาศ  นโยบายขับเคลื่อนความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ (2P Safety) >> 26 มี.ค.63
 • ประชาสัมพันธ์โครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ธอส. >> 23 มีค.63
 • ประชาสัมพันธ์เจ้าหน้าที่ แจ้งเวียนเอกสารอุบัติการณ์ความเสี่ยง >> 19 มี.ค.63
 • การเดินทางไป่ต่างประเทศในช่วงสถานที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) >> 9 มี.ค. 63
 • ประกาศ มาตรการการใช้หน้ากากป้องกันการแพร่กระจายโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ >> 2 มี.ค.63
 • (ฉบับปรับปรุง) คู่มือการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 >> 12 ก.พ.63
 • ขอเชิญนักวิจัยและบุคลากรทางการแพทย์ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ "การเขียนโครงร่างวิจัยอย่างไรให้ถูกต้องตามหลักจริยธรรม" โดยสามารถส่งรายชื่อเข้าร่วมอบรม  ภายใน 21 กุมภาพันธ์ 2563 หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานวิจัยและประเมินเทคโนโลยี โทร.2630 >> 11 ก.พ.63
 • กองวิชาการแพทย์ กรมการแพทย์ ขอแจ้งกำหนดส่งโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ กองทุนสนับสนุนงานวิชาการ กรมการแพทย์ รอบที่ 1/2563 ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานวิจัย และประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ โทร. 2630 >> 28 ม.ค.63
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพยาบาลประสานงานผู้ป่วยโรคมะเร็งเบื้องต้น (BCNC) ในวันที่ 29-31 ม.ค.63 >> 23 ม.ค.63
 • ประชาสัมพันธ์กรมอนามัยรับโอน-ย้ายเจ้าพนักงานการเงินและปัญชี >> 23 ม.ค.63
 • ประชาสัมพันธ์กรมอนามัยรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ >> 23 ม.ค.63
 • ประชาสัมพันธ์สมัครเข้ารับการฝึกอบรมการพัฒนาคลื่นลูกใหม่ รุ่นที่ 25 >> 22 ม.ค.63
 • สถาบันวิจัย และประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ ขอเชิญ บุคลากรทางการแพทย์ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Clinical Research” ซึ่งมีการจัดอบรม 5 ระยะๆ ละ 2 วัน จำกัดจำนวน 50 คน โดยสามารถส่งรายชื่อเข้าร่วม หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานวิจัย และประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ โทร. 2630 ภายในวันที่ 30 มกราคม 2562 >> 20 ม.ค.63
 • ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อย้ายข้าราชการและเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ กรมอนามัย จำนวน 15 อัตรา รับสมัครถึงวันที่ 24 มกราคม 2563 >> 8 ม.ค.63
 • สถาบันนิติศาสตร์จะเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป >> 8 ม.ค.63
 • ขอส่งสำเนาหนังสือประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมต่างๆ >> 8 ม.ค.63
 • กรมอนามัย ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อย้ายข้าราชการและเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ กรมอนามัย จำนวน 72 อัตรา รับสมัครถึงวันที่ 17 มกราคม 2563 >> 8 ม.ค.63
 • ขั้นตอนการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือภายในประเทศ (MOU) กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข >> 20 ธ.ค.62
 • ประกาศการฌาปนกิจสงเคราะห์ของกระทรวงสาธารณสุข เรื่องสมัครเข้าเป็นสมาชิก ฌกส ฯ >> 11 พ.ย.62
 • หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การรับเงิน การจ่ายเงิน การรักษาเงิน และรายการของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องและจำเป็นต่อการสนับสนุน และส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขและค่าใช้จ่ายอื่น พ.ศ.2559 >> 24 ต.ค.62
 • การรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 17-25 ตุลาคม 2562 >> 22 ต.ค.62
 • แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 >> 16 ต.ค.62
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม โครงการอบรมการใช้กัญชาทางการแพทย์ สำหรับพยาบาลวิชาชีพ หลักสูตรกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณะสุข ในเขตบริการสุขภาพที่ 8 รุ่นที่ 1 >> กำหนดการ >>ที่นี่<<
 • ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการลาออกจากราชการ >> 8 ต.ค.62
 • ประชาสัมพันธ์และสนับสนุนโครงการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดิน - วิ่ง การกุศล ครั้งที่ 3 >> 18 ก.ย. 62
 • ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ฝ่ายบัญชีและการเงิน >>ที่นี่<<
 • รายชื่อผู้มีสิทธิใช้งานระบบบริหารจัดการความเสี่ยง (HRMS)
 • รายชื่อผู้ที่มีสิทธิใช้งานระบบบริหารจัดการความเสี่ยง () แบง่เป็นกลมุ่ดังนี้ >> 13 ก.ย. 62
 • ประชาสัมพันธ์ระเบียบ/กฎเกณฑ์การขออนุญาตลาศึกษา ฝึกอบรม ณ ต่างประเทศฯอยู่ระหว่างการลา >> 12 ก.ย. 62
 • ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคคลและองต์กรที่มีผลงานดีเด่น >> 9 ก.ย.62
 • ประชาสัมพันธ์ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการแพทย์ จำกัด >> 20 ส.ค.62
 • หลักสูตรการฝึกอบรมนักบริหารระดับสูงที่จัดโดยส่วนราชการหรือที่ ก.พ >> 6 ส.ค.62
 • รับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ตำแหน่งเภสัชกรเชี่ยวชาญ สถาบันเด็กแห่งชาติมหาราชินี >> 6 ส.ค.62
 • รับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ตำแหน่งพยาบาลเชี่ยวชาญ >> 6 ส.ค.62
 • รับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ตำแหน่งนายแพทย์ทรงคุณวุฒิ >> 6 ส.ค.62
 • รับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ตำแหน่งนายแพทย์ทรงคุณวุฒิ  รพ.สงฆ์ >> 6 ส.ค.62
 • รับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ตำแหน่งนายแพทย์ทรงคุณวุฒิ  รพ.เมตตาประชารักษ์ >> 6 ส.ค.62
 • รับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ >> 6 ส.ค.62
 • รับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ รพ.โรคผิวหนัง >> 6 ส.ค.62
 • รับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ  สถาบันเด็กแห่งชาติมหาราชินี >> 6 ส.ค.62
 • รับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ตำแหน่งนักวิชาพัสดุชำนาญการพิเศษรพ.ราชวิถี >> 6 ส.ค.62
 • รับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ตำแหน่ง่นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ รพ.นพรัตน์ราชธานี >> 6 ส.ค.62
 • รับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ตำแหน่งนักจัดการงานทั่่วไป รพ.เลิดสิน >> 6 ส.ค.62
 • รายชื่อบุคลากรและรหัสในการสำรวจวัฒนธรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี >> 4 มิ.ย.62
 • ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายด้านการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อ (เชื้อดื้อยา) ในผู้ป่วยโรคมะเร็ง  โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี  ประจำปีงบประมาณ  2562 >> 31 ก.ค.62
 • กรมอนามัย รับโอนรับย้าย ข้าราชการ 4 ตำแหน่ง >> 24 ก.ค.62
 • บุคคลผู้สมัครเข้ารับการแต่งตั้งเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ >> 24 ก.ค.62
 • ขอเชิญสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการเข้าร่วมกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่สมาชิก ประจำปี 2562 >> 23 ก.ค.62
 • พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562 >> 23 ก.ค.62
 • แนวทางการวินิจฉัยและรักษาโรคไข้เลือดออกเดงกี >> 15 ด.ค.62
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการแพทย์ ประจำปี 2562 >> 19 มิ.ย.62
 • ประกาศรับสมัครสมาชิกสหกรณ์เป็นคณะกรรมการสรรหา >> 11 มิ.ย.62
 • ทบทวนแผนงบลงทุน ระยะ 5ปี (2564-2568) >>27 พ.ค.62 
 • MOU ลด ละ เลิก การใช้โฟม >> 24 พ.ค.62
 • สวัสดิการและสิทธิพิเศษและส่งเสริมการดาวน์โหลดแอปใหม่ กบข >> 23 พ.ค.62
 • สำนักงานปลัดกระทรวงรับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งระดับเชี่ยวชาญ >> 17 พ.ค.62
 • สถาบันทันตกรรมรับโอนรับย้ายนักวิเคราะห์นโยบายและแผน >> 17 พ.ค.62
 • สถาบันทันตกรรมรับสมัครคัดเลือกนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ >> 17 พ.ค.62
 • รพ.ราชวิถีรับโอนรับย้ายนักวิชาการเงินและบัญชี >> 17 พ.ค.62
 • โครงการอบรมเครือข่ายเชิงปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็งเคมีบำบัด >> 7 พ.ค.62
 • คำสั่งมอบอำนาจการละเมิดของเจ้าหน้าที่ >> 3 พ.ค.62
 • คู่มือการนิเทศแบบบูรณาการ
 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพยาบาลประสานงานผู้ป่วยโรคเบื้องต้น >> 11 เม.ย.62
 • รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับทุนไปฝึกอบรมในต่างประเทศ ประจำปี 2562 >> 10 เม.ย.62
 • ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพและหมดความจำเป็นใช้งานในราชการ >> 27 มี.ค.62
 • ปรับเปลี่ยนวันดำเนินการจัดโครงการพยาบาลน้อยร้อยดวงใจ >> 25 มี.ค.62
 • ประชาสัมพันธ์หลักสูตรรัฐประศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ >> 14 มี.ค.62
 • ประชาสัมพันธ์ กพ เปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2562 >> 12 มี.ค.62
 • ผลการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการดีเด่น ปี 2561 >> 28 ก.พ.62
 • กรมการแพทย์รับโอน รับย้าย ข้าราชการ >> 13 ก.พ.62
 • รายชื่อผู้เข้าอบรม  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งแบบประคับประคองระยะท้าย ประจำปี 2562 >>05 ก.พ. 62 
 • การคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงานในระดับที่สูงขึ้น >>24 ม.ค. 62
 • ประชาสัมพันธ์การอบรมฟื้นฟูวิชาการวิสัญญีวิทยาสำหรับวิสัญญีพยาบาลครั้งที่ 59 >>23 ม.ค. 62
 • ประกาศเรื่อง ค่าธรรมเนียมการออกใบรับรองผลการทดสอบภาษาอังกฤษ >>16 ม.ค. 62
 • ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการสัญจรประจำปี 2562 >>16 ม.ค. 62
 • การจัดทำคำขอเงินบำรุง 2563 >> 10 ม.ค.62
 • แบบสอบถามปัญหาคุณธรรม จริยธรรมในหน่วยงาน [ไฟล์แนบ]
 • แบบประเมินความสุขและสุขภาวะองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2562
 • ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อการวิจัยและพัฒนาชาติไทยอย่างยั่งยืน" รุ่นที่ 6 >>07 ม.ค. 62
 • ขอรณรงค์ให้ราชการทุกกระทรวง ทบวง กรม ออกกำลังกายและสวมเสื้อคุณทองโบราณทุกวันพุทธของสัปดาห์ >>03 ม.ค. 62
 • ขอแจ้งประกาศกรมการแพทย์ เรื่องยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน >>03 ม.ค. 62
 • ขอแจ้งปัญหาหมายเลขโทรศัพท์สายนอกทั้งหมดของโรงพยาบาล หมายเลข 042-207375-89 ใช้งานไม่ได้ชั่วคราว รบกวนติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์มือถือของแต่ละแผนกตาม ไฟล์แนบ
 • การรับวมัคคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้าราชการ >>24 ธ.ค. 61
 • รับโอนย้ายข้าราชการ เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ >>24 ธ.ค. 61
 • ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเป็นจิตอาสาการแพทย์และสาธารณสุข ระหว่างวันที่ 3-21 ธันาวาคม 2561>>04 ธ.ค. 61
 • ส่งประกาศสหกรณ์ ฯ เรื่องขยายระยะเวลาเปิดรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2 >>03 ธ.ค. 61
 • ส่งประกาศสหกรณ์ ฯ หยุดทำการ >>03 ธ.ค. 61
 • ปฏิทินการทดสอบภาษาอังกฤษ ประจำเดือนมกราคม ถึง ธันวาคม 2561 >> 22 พ.ย.61
 • มอบอำนาจและหน้าที่ให้รองอธิบดีกรมการแพทย์ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการแพทย์ >>21 พ.ย. 61
 • ประกาศคณะกรรมการบริหารงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่องสิทธิประโยชน์ของพนักงาน >>13 พ.ย. 61
 • ประกาศสำนักงาน ก.พ.สอบภาค ก. พิเศษ >> 5 พ.ย.61
 • ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ข้อเสนอแนะว่าด้วยแนวทางปฏิบัติด้านการส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ.2558 >>01 พ.ย. 61
 • ขอเรียนเชิญร่วมงาน "วันพยาบาล ทันตสาธารณสุข และสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ ประจำปี 2561" ในวันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561 >> 12 ต.ค.61
 • สารสัมพันธ์ แก้วกัลยาสิกขาลัย ปีที่ 12 ฉบับที่ 4 ก.ค. - ก.ย.61 >> 11 ต.ค.61
 • ทำเนียบเกียรติคุณสดุดี คนดีศรีสาธารณสุข >> 11 ต.ค.61
 • เกียรติคุณสดุดี หน่วยงานดีเด่น ด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข >> 11 ต.ค.61
 • หนังสือซักซ้อมความเข้าใจการอนุญาตให้ข้าราชการผู้ซึ่งลาศึกษามาปฏิบัติงานนอกเวลา >> 3 ต.ค.61
 • ประชาสัมพันธ์โปรโมชั่นสินเชื่อบ้านธนาคารออมสิน >> 17 ก.ย.61
 • ประกาศเจตนารมณ์จังหวัดอุดรธานี "พัฒนาเป็นจังหวัดคุณธรรม" ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559-2564) >> 14 ก.ย.61
 • <ปิดรับแล้ว> แบบสอบถามความพึงพอใจในงาน และความสุขในชีวิตของบุคลากรสุขภาพ
 • ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับประกาศกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เรื่องการรับของขวัญ สินน้ำใจที่ไม่ผิดกฎหมาย และช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน >> 8 ส.ค.61
 • ขอเชิญชวนส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมระยะสั้น "การบำบัดระบบหายใจในเวชปฏิบัติ" >> 3 ส.ค.61
 • หลักเกณฑ์การใช้เพลง "สดุดีจอมราชา" >> 3 ส.ค.61
 • แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก (เพิ่มเติม) >> 2 ส.ค.61
 • ขอเชิญร่วมงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561" >> 2 ส.ค.61
 • ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมเรื่อง"จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์" >> 2 ส.ค.61
 • แจ้งการปรับเปลี่ยนตราสัญลักษณ์ประจำหน่วยงานสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ >> 2 ส.ค.61
 • ขอเชิญร่วมทำบุญในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561 ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา >> 2 ส.ค.61
 • ขอเชิญร่วมกุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมการข้าว ประจำปี 2561 >> 2 ส.ค.61
 • การคัดเลือกแพทย์สตรีดีเด่นและมอบทุนสนับสนุนโครงการวิจัย >> 24 ก.ค.61
 • โครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ >> 12 ก.ค.61
 • ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (MOPH R2R Forum) >> 3 ก.ค.61
 • ประชาสัมพันธ์ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการแพทย์ จำกัด >> 20 มิ.ย.61
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2561 >> 20 มิ.ย.61
 • รับโอนข้าราชการพลเรือน >> 12 มิ.ย.60
 • กรมการแพทย์เปลี่ยนรูปแบบการผลิตจุลสาร"สารกรมการแพทย์" >> 31 พ.ค.61
 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยมาตรการทางบริหารในการป้องกันฯ >> 11 พ.ค.61
 • เชิญใช้บริการโครงการสหกรณ์พบสมาชิก ประจำปี 2561 >> 8 พ.ค.61
 • แจ้งมติ อ.ก.พ.กรมการแพทย์ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 2 ก.พ.61 >> 1 พ.ค.61
 • ประชาสัมพันธ์ประชุมวิชาการอุปกรณ์การแพทย์ ครั้งที่ 30 ในวันที่ 2-3 ส.ค.2561 ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ >> 27 เม.ย.61
 • แจ้งกำหนดส่งโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณกองทุนสนับสนุนวิชาการ กรมการแพทย์ รอบที่ 2/2561 >> 25 เม.ย.61
 • รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หลายตำแหน่ง >> 20 เม.ย.61
 • ประกาศรับโอน รับย้าย นักรังสีการแพทย์ >> 20เม.ย.61
 • การขับเคลื่อนนโยบายปฏิรูปการดำเนินงานกรมการแพทย์ ปี 2561-2564 >> 19 เม.ย.61
 • แจ้งเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์กลางค่าใช้จ่ายของกรมการแพทย์ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม การจัดงาน การประชุมระหว่างประเทศ และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ >> 19 เม.ย.61
 • ขอส่งประเด็นสื่อสารหลัก (Key Message) 66 ข้อ เพื่อความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชน >> 19 เม.ย.61
 • ประกาศกรมการแพทย์ การคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น  5 เม.ย.61
 • อบรมเชิงปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด >> 2 เม.ย.61
 • การประชุมฟื้นฟูวิชาการเรื่อง "บูรณาการสู่ความเป็นเลิศในการดูแลสุขภาพปฐมภูมิ ยุค Thailand 4.0" >> 26 มี.ค.61
 • การประชุมวิชาการสำหรับพยาบาลวิชาชีพ บุคลากรทางด้านสาธารณสุข จำนวน 2 เรื่อง >> 26 มี.ค.61
 • ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561 >> 22 มี.ค.61
 • ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครเข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง 2 ภาษา รุ่นที 16 >> 22 มี.ค.61
 • เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกและแนวปฏิบัติในการคัดเลือกพยาบาลดีเด่นและนักศึกษาพยาบาลดีเด่น >> 22 มี.ค.61
 • ขอประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพด้านสุขภาพโลก Global Health Scholar 2018 >> 22 มี.ค.61
 • แจ้งเวียนแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน และมาตรการประหยัดพลังงาน กรมการแพทย์ >> 22 มี.ค.61
 • ขอเชิญชวนส่งผลงานทางวิชาการเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการประจำปี 2561 >> 20 มี.ค.61
 • การเสนอยื่นซองประมูลเพื่อเข้าเป้นผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการ ภายใน รพ.มะเร็งอุดรธานี >> 14 มี.ค.61
 • ขอเชิญเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการและมหกรรมการแสดงผลงาน 100 ปี การสาธารณสุขไทย(พ.ศ.2461-2561)"เพื่อประชาชนสุขภาพดี 100 ปี แห่งการพัฒนา >> 6 มี.ค.61
 • ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียน ประจำปี 2561 >> 6 มี.ค.61
 • การจัดงานสัปดาห์เผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2561 >> 27 ก.พ.61
 • ประชาสัมพันธ์ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการแพทย์ จำกัด เรื่อง การรับสมัครเพื่อสรรหากรรมการดำเนินการ ประจำปี 2561 >> 27 ก.พ.61
 • ประชาสัมพันธ์ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการแพทย์ จำกัด เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับรางวัลในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 >> 27 ก.พ.61
 • หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี การฝึกอบรม สัมนมา >> 27 ก.พ.61
 • อัตราราคางานต่อหน่วย ใช้ในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี >> 27 ก.พ.61
 • ประชาสัมพันธ์ รับโอนรับย้าย >> 27 ก.พ.61
 • ประกาศ รับโอน รับย้าย ข้าราชการ >> 27 ก.พ.61
 • เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบรรจุเข้ารับราชการ >> 27 ก.พ.61
 • เปิดรับสมัคร ช่างทันตแพทย์ปฏิบัติงาน >> 27 ก.พ.61
 • ผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นฯ ประจำปี 2560 >> 20 ก.พ.61
 • ประชาสัมพันธ์โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ >> 20 ก.พ.61
 • ขอเชิญเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการและมหกรรมการแสดงผลงาน 100 ปี การสาธารณสุขไทย (พ.ศ.2461-2561) "เพื่อประชาชนสุขภาพดี 100 ปีแห่งการพัฒนา" >> 20 ก.พ.61
 • ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ >> 20 ก.พ.61
 • การรับสมัครฯรับทุนฝึกอบรมในและต่างประเทศ 2561 >> 20 ก.พ.61
 • หนังสือแจ้งเวียนเอกสาร แผนฯ 12 สำหรับนักบริหารเพื่อการพัฒนาประเทศไทย >> 15 ก.พ.61
 • รับโอนรับย้ายข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ และตำแหน่งเภสัชกร >> 15 ก.พ.61
 • งานวิจัยที่ได้รับการยกเว้นการพิจารณา EC >> 5 ก.พ.61
 • รับโอน รับย้ายข้าราชการ กรมการแพทย์ >> 31 ม.ค.61
 • ย้ายข้าราชการ เลขานุการกรม >> 31 ม.ค.61
 • สำเนาคำสั่งกรมการแพทย์ เรื่องมอบอำนาจและหน้าที่ให้รองอธิบดีกรมการแพทย์ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการแพทย์ >> 30 ม.ค.61
 • รับสมัครรับทุนรัฐบาลไปศึกษา ณ ต่างประเทศ ปี 2561 >> 24 ม.ค.61
 • รับสมัครข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นตำแหน่งนายแพทย์ทรงคุณวุฒิ ด้านเวชกรรม >> 23 ม.ค.61
 • กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการจัดให้มีแผนการลงทุน การเลือกแผนการลงทุน การให้ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกแผนการลงทุนและการเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุน พ.ศ.2560 >> 23 ม.ค.61
 • รับสมัครข้าราชการเพื่อเลื่อนตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญด้านการพยาบาล >> 23 ม.ค.61
 • รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำปหน่งนักเทคนิคการแพทย์เชี่ยวชาญ >> 23 ม.ค.61
 • รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับทุนรัฐบาลฝึกอบรมต่างประเทศ ปี 61 >> 23 ม.ค.61
 • ประชาสัมพันธ์ "โครงการให้คำปรึกษาด้านการวิจัยแก่หน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข" >> 16 ม.ค.61
 • การรับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ภายใต้โครงการร่วมมือกับต่างประเทศไทย+เกาหลี >> 12 ม.ค.61
 • การปาฐถาพิเศษ ทิศทางการปฏิรูปกระทรวงสาธารณสุข >> 12 ม.ค.61
 • กำหนดแนวปฎิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลที่ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ >> 10 ม.ค.61
 • อบรมหลักสูตร แพทย์ฝังเข็ม รุ่นที่ 33 >> 4 ม.ค.61
 • การขอรับการจัดสรรเงินกองทุนสนับสนุนงานสวิชาการ กรมการแพทย์ สำหรับการศึกษาต่อภายในประเทศ >> 4 ม.ค.61
 • การแก้ไขปรับปรุงรหัสตัวพยัญชนะประจำสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ >> 3 ม.ค.61
 • ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพของขวัญและทุนการศึกษาเพื่อเด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาสทางสังคม >> 3 ม.ค.61
 • ขอเชิญส่งนักกีฬาเข้าร่วมคัดตัวและแข่งขัน กีฒมสีกรมการแพทย์ ประจำปี 2561 >> 3 ม.ค.61
 • ประกาศสหกรณ์ฯหยุดทำการ ในวันที่ 5 ม.ค.61 >> 3 ม.ค.61
 • กรมควบคุมมลพิษ รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล >> 20 ธ.ค.61
 • กรมควบคุมมลพิษ รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล >> 20 ธ.ค.60
 • ก.ศ.ป. รับสมัครตุลาการ >> 20 ธ.ค.60
 • กรมป่าไม้รับโอนย้ายข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ >> 20 ธ.ค.60
 • รับสมัครบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2561 >> 14 ธ.ค.60
 • แจ้งกำหนดการส่งโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณกองทุนสนับสนุนวิชาการ กรมการแพทย์ >> 13 ธ.ค.60
 • ประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชั่น "กฎหมาย ป.ป.ช." >> 13 ธ.ค.60
 • ขอเรียนเชิญเป็นภาคีร่วมจัดเวทีระบบบริการปฐมภูมิและสุขภาพชุมชน 2560 >> 8 ธ.ค.60
 • รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 12 >> 7 ธ.ค.60
 • รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2561 >> 28 พ.ย.60
 • ปฏิทินการทดสอบภาษาอังกฤษ DIFA TES ปี 2561 >> 28 พ.ย.60
 • การคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น >> 24 พ.ย.60
 • ประชาสัมพันธ์หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต >> 13 พ.ย.60
 • แนวทางการปฏิบัติการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ >> 13 พ.ย.60
 • รายชื่อสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ผลิตบัณฑิตสาขาการแพทย์แผนไทย หรือสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ >> 8 พ.ย.60
 • การแจ้งข้อมูลสมาคมหรือมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพการแพทย์แผนไทย เพื่อมีสิทธิเสนอรายชื่อผู้สมัครรับเลือกเป็นกรรมการสภาการพทย์แผนไทย >> 8 พ.ย.60
 • ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี เรื่องการทำลายเอกสารประวัติผู้มารับบริการที่เสียชีวิต ประจำปี 2553 >> 7 พ.ย.60
 • การคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ปี 2561 >> 7 พ.ย.60
 • ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการรับสมัครบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเลือกตั้ง >> 7 พ.ย.60
 • รายชื่อสถาบันหรือสถานพยาบาลที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรอง >> 7 พ.ย.60
 • ขอเชิญสมัครร่วมงานวันโรคหลอดเลือดสมองโลก ประจำปี 2560 >> 6 พ.ย.60
 • แจ้งเปลี่ยนชื่อหน่วยงานของโรงพยาบาลชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ >> 6 พ.ย.60
 • จัดสรรเงินเงบประมาณ ประเภทเงินอุดหนุนเป็นทุนการศึกษา ปี 2561 >> 3 พ.ย.60 ผลการสำรวจความสุขคนทำงานด้วย Happinometer >> 2 พ.ย.60
 • แจ้งรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯใบประกาศ ปี 50-58 และรายชื่อ ปี 60 >> 24 ต.ค.60
 • ประชาสัมพันธ์การพิจารณาเสนอชื่อนิสิตเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี2561 >> 11 ส.ค.60
 • ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2560 >> 10 ต.ค.60
 • ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 >> 9 ต.ค.60
 • การพิจารณาเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตม.มหิดล ปี 60 >> 6 ต.ค.60
 • ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่องระดมทุนจากเงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืน ประจำปี 2560 >> 26 ก.ย.60
 • ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น ในปีการศึกษา 2561 >> 26 ก.ย.60
 • การสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ กรมการแพทย์ >> 9 ส.ค.60
 • ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการกรมการแพทย์ ประจำปี 2560 >> 27 ก.ค.60
 • แจ้งการมีผลบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 >> 12 ก.ค.60
 • ปฏิทินการทดสอบภาษาอังกฤษ >> 12 ก.ค.60
 • นโยบายด้านสุขภาพความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน โรงพยาบาลมะเร็งอุดร >> 30 มิ.ย.60
 • นโยบายด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล (Green and Clean Policy) โรงพยาบาลมะเร็งอุดร >> 30 มิ.ย.60
 • ขอนำส่งโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์โครงการ "อิ่มทั่วไทย และจ่ายไม่แพง" และ "บัตร กบข." >> 28 มิ.ย. 60
 • การตรวจสอบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ >> 26 มิ.ย.60
 • ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมประกวดในการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข >> 21 มิ.ย.60
 • หลักเกณฑ์ และวิธีการในการเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559 >> 21 มิ.ย.60
 • รับโอน รับย้ายข้ารชการ ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ หรือชำนาญการ >> 13 มิ.ย.60
 • รับโอน รับย้าย ข้าราชการ ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ สถาบันโรคทรวงอก >> 13 มิ.ย.60
 • รับโอน รับย้ายนักวิชาการสาธารณสุข 2 ตำแหน่ง >> 13 มิ.ย.60
 • รับโอนรับย้าย 3 ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข พยาบาลวิชาชีพ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี >> 13 มิ.ย.60
 • การรับสมัครกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการบริหารสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล >> 13 มิ.ย.60
 • การสนับสนุนทุนบุคลากร กรมการแพทย์ เพื่อศึกษาต่อภายในประเทศ >> 7 มิ.ย.60
 • ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมประกวดในการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2560 >> 31 พ.ค.60
 • ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เพื่อใช้ในการถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช >> 31 พ.ค.60
 • การสำรวจความผูกพันของบุคลากรภาครัฐ >> 19 พ.ค.60
 • ขอความอนุเคราะห์รวบรวมเอกสารและวัสดุเพื่อจัดเก็บเป็นเอกสารจดหมายเหตุ >> 17 พ.ค.60
 • สำนักงานองค์การอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นำส่งเอกสารจำนวน 2 รายการ >> 17 พ.ค.60
 • ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมภาษา (ภาคฤดูร้อน) ปีการศึกษา2560 >> 15 พ.ค.60
 • หลักสูตรการพัฒนาทักษะการฟัง การพูดภาษาอังกฤษเพื่อการทำงานฯ >> 15 พ.ค.60
 • การขอรับการจัดสรรเงินกองทุนสนับสนุนงานวิชาการ กรมการแพทย์ >> 9 พ.ค.60
 • เอกสารประกอบการประชุม การจัดทำทะเบียนมะเร็ง ปี 2560 >> 5 พ.ค.60