• แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงพื้นที่ห้องปฏิบัติงานและส่วนสนับสนุนงานผ่าตัดชั้น 3 อาคารรังสีรักษา >> 11 ม.ค.65
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้าง บำรุงรักษาเครื่องถ่ายภาพรังสีแกมมา ประจำปีงบประมาณ 2565 >> 24 พ.ย.64
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรล จำนวน 1 เตียง >> 29 ต.ค.64
 • แผนการจัดจ้างบำรุงรักษาครุภัณฑ์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2565 >> 13 ก.ย.64
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้าง Set IV Infusion pump พร้อมบริการให้สารละลายน้ำผ่าน Infusion pump >> 7 ก.ย.64
 • แผนการจัดซื้อระบบการรักษาแบบรังสีศัลยกรรมของเครื่องเร่งอนุภาคแบบเกลียวหมุนโรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี >> 6 ส.ค.64
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้าง Colostomy,Set IV Infusion pump >> 2 ส.ค.64
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย,เหมาบริการความเย็น,เหมาบริการเครื่องพิมพ์เอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2565 >> 2 ส.ค.64
 • แผนการจัดซื้อ ถุงมือ Dispose ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 >> 2 ส.ค.64
 • แผนวัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประจำปีงบประมาณ 2565 >> 1 ก.ย.64
 • แผนการจัดจ้างหน้ากากฉายรังสี >> 25 ส.ค.64
 • แผนการจัดจ้างเหมาทำความสะอาด >> 25 ส.ค.64
 • แผนการจัดจ้างเหมาบริการเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ CT SCAN >> 25 ส.ค.64
 • แผนการจัดจ้างเหมาบริการ จำนวน 6 โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2565 >> 3 ส.ค.64
 • เผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาปรับปรุงแผนกกายภาพบำบัด ชั้น 1 อาคารรังสีวินิจฉัย >> 8 ก.ค.64
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเหมาพัฒนาระบบเครือข่ายไร้สายรองรับ IoT ในสถานการณ์ Covid-19 >> 23 มิ.ย.64
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องยนต์ดีเซลสำหรับขับเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (DISEL ENGINE FOR FIRE PUMP) พร้อมติดตั้ง >> 1 เม.ย.64
 • แผนการจัดซื้ออะไหล่เครื่องเร่งอนุภาคอิเลคตรอนพลังงานสูง 6 MV พร้อมติดตั้ง >> 16 มี.ค.64
 • เผยแพร่แผนการจัดจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศบริหารจัดการองค์กรสำหรับโรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี >> 12 มี.ค.64
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องถ่ายภาพรังสีนอกช่องปาก >> 15 ก.พ.64
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้างที่ปรึกษาและออกแบบระบบสมาร์ทไมโครกริด >> 9 ธ.ค.63
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงทาสีหลังคา โครงเหล็กทางเดิน cover way >> 30 พ.ย.63
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้าง กล้องส่งตรวจทางเดินน้ำดีและตับอ่อน >> 21 ก.ย.63
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ชุดศูนย์รวมอุปกรณ์และก๊าซทางการแพทย์ >> 21 ก.ย.63
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อระบบตรวจสอบความถูกต้องของแผนการรักษาทางรังสีและความแม่นยำถูกต้องของเครื่องฉายรังสีก่อนการฉายรังสีผู้ป่วย พร้อมตรวจวัดปริมาณรังสีผู้ป่วยระหว่างการฉายรังสีด้วยเทคนิคการฉายรังสีชั้นสูง (Pretreatment Verification and Intra-treatment In Vivo Dosimetry System) >> 18 ก.ย. 63
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อระบบแสดงภาพอวัยวะแบบดิจิตอลพร้อมชุดอุปกรณ์ปรับเพิ่มประสิทธิภาพ สำหรับเครื่องเร่งอนุภาครังสี >> 18 ก.ย. 63
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อระบบเครื่องวางแผนการรักษาแบบแปรความเข้มเชิงปริมาตรและรองรับการปรับเปลี่ยนแผนการรักษาแบบ 3 มิติเฉียบพลัน ZVolumetric Modulated Arc Therapy and 3D Adaptive Treatment Planning System) >> 18 ก.ย. 63
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องฉายรังสีแบบเกลียวหมุน (Helical Radiation Machine) พร้อมเครื่องวางแผนการรักษาแบบแปรความเข้มเชิงปริมาตร และ/หรือ 3 มิติ (IMRT for Volumetric Arc/3DcRT Treatment Planning System) >> 18 ก.ย. 63
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงระบบปรับอากาศชนิดแขวนลอยสำหรับหอผู้ป่วยหนัก (ICU) ชนิดแรงดันบวก (Positive Presure) >> 18 ก.ย. 63
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 72 ยูนิต 6 ชั้น >> 18 ก.ย. 63
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างบ่อบำบัดรังสีพร้อมติดตั้งระบบวัดแสดงผลการวัดและเก็บบันทึกข้อมูลน้ำทิ้งผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยไอโอดีน 131 และปรับปรุงห้องพักผู้ป่วยกลืนแร่ไอโอดีน 131 ประจำปีงบประมาณ 2564 >> 18 ก.ย. 63
 • ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ปีงบประมาณ 2564 >> 17 ก.ย.63
 • ประกาศแผนการจัดจ้างบำรุงรักษาครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ >> 8 ก.ย. 63
 • แผนวัสดุการแพทย์ ปีงบประมาณ 2564 >> 20 ส.ค.63
 • ประกาศแผนจ้างเหมาส่งตรวจวิเคราะห์ทางด้านพยาธิวิทยากายวิภาค >> 14 ส.ค.63
 • ประกาศแผนจ้างเหมาบริการดูแลสวน >> 14 ส.ค.63
 • ประกาศแผนเครื่องพิมพ์เอกสาร >> 6 ส.ค.63
 • ประกาศแผนจ้างเหมาบริการทำให้ปราศจากเชื้อ >> 6 ส.ค.63
 • ประกาศแผนประกอบอาหารสำเร็จรูป >> 6 ส.ค.63
 • เผยแพร่แผนการจ้างปรับปรุงคุณภาพอากาศอาคารอำนวยการและผู้ป่ยนอก ชั้น 1-3 >> 21 ก.ค.63
 • เผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์ดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 >> 1 ก.ค.63
 • ประกาศแผนการจัดซื้อกล้องส่องตรวจปอดและหลอดลมระบบวิดีทัศน์ 1 ชุด >> 12 พ.ค.63
 • ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ชุดเครื่องกำหนดตำแหน่งและรูปร่างของรอยโรคและอวัยวะปกติข้างเคียง >> 1 พ.ค.63
 • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ >> 8 เม.ย.63
 • ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมา X-RAY COMPUTER >> 31 มี.ค. 63
 • ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาปรับปรุงฝ่ายการพยาบาล >> 31 มี.ค. 63
 • ประกาศแผนการจัดจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านหน้าโรงพยาบาล >> 10 มี.ค.63
 • ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบริการเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Scan) ปีงบประมาณ 2563 >> 17 ก.พ.63
 • ประกาศแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ >> 24 ม.ค.63
 • ประกาศแผนการจัดจ้างปรับปรุงห้องผ่าตัดและระบบปรับอากาศห้องผ่าตัด 1 ห้องและห้องส่องกล้อง 1 ชั้น (ชั้น 3 อาคารรังสีรักษา 6 ชั้น) >> 23 ธ.ค.62
 • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาบริการเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT SCAN) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 >> 23 ธ.ค.62
 • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างขนย้ายต้นกำเนิดรังสีโคบอลท์-60 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 >> 23 ธ.ค.62
 • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์งบลงทุน จำนวน 3 รายการ >> 23 ธ.ค.62
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อชุดเครื่องรับสัญญาณภาพเป็นดิจิตอล ชนิดชุดรับภาพแฟลตพาแนล >> 2 ธ.ค. 62
 • ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างเครื่องให้การรักษาด้วยเลเซอร์ความเข้มสูง >> 28 ต.ค.62
 • ประกาศแผนจ้างเหมาบริการ X-Ray Computer ทางรังสีวินิจฉัย >> 26 ก.ย.62
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ชุดอุปกรณ์กระจายสัญญาณพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ >> 16 ก.ย. 62
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ >> 16 ก.ย. 62
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างปรับปรุงทาสีภายนอกอาคาร >> 6 ก.ย.62
 • ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ปีงบประมาณ 2563 >> 30 ส.ค.62
 • ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาส่งตรวจวิเคราะห์ทางด้านพยาธิวิทยากายวิภาค ประจำปีงบประมาณ 2563 >> 30 ส.ค.62
 • ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบริการบริหารจัดการผ้าแบบครบวงจร ปีงบประมาณ 2563 >> 30 ส.ค.62
 • ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบริการความเย็น ระบบปรับอากาศแบบ VRF >> 30 ส.ค.62
 • ประกาศแผนงานปรับปรุงระบบก๊าซทางการแพทย์อาคารรังสีรักษา 6 ชั้น >> 28 ส.ค. 62
 • ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเหมาบริการดูแลสวน ประจำปีงบประมาณ 2563 >> 21 ส.ค.62
 • ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบริการประกอบอาหารสำเร็จรูปสำหรับผู้ป่วย ประจำปีงบประมาณ 2563 >> 21 ส.ค.62
 • ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร ปีงบประมาณ 2562 >> 21 ส.ค.62
 • ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบริการทำให้ปราศจากเชื้อเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ ปีงบประมาณ 2563 >> 21 ส.ค.62
 • ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบริการเครื่องพิมพ์ถ่ายเอกสาร ปีงบประมาณ 2563 >> 21 ส.ค.62
 • ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเหมาพัฒนาระบบสารสนเทศโรงพยาบาล (Thai Hospital Information System : ThaiHIS) >> 7 ส.ค.62
 • ประกาศแผนจัดซื้ออะไหล่เครื่องเร่งอนุภาค 6 MV และ 10MV >> 31 ก.ค.62
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 >> 31 ก.ค.62
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 >> 30 ก.ค.62
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 >> 30 ก.ค.62
 • ประกาศแผนการจัดจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านหน้าโรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี >> 8 ก.ค.62
 • เผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาปรับปรุงหลังคาและกันซึมอาคารรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี >> 5 มิ.ย.62
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 >> 1 พ.ค.62
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 >>25 ก.พ. 62
 • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ >>1 ก.พ. 62
 • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้าง ติดตั้งระบบควบคุมการใช้งาน พลังอัตโนมัติ BAS จำนสน 1 ระบบ >>1 ก.พ. 62
 • ประกาศแผนการจัดจ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่ชั้น ๑ ส่วนงานรังสีวินิจฉัยและภายนอกอาคารรังสีวินิจฉัย >>16 ม.ค. 62
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 >>19 ธ.ค. 61
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 >>18 ธ.ค. 61
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 >>18 ธ.ค. 61
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 >>06 ธ.ค. 61
 • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 >>29 พ.ย. 61
 • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 >> 2 พ.ย.61
 • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างพัฒนาซอฟต์แวร์เครื่องมือ (Thai Care Cloud Tools: TTC Tools ) สำหรับระบบสารสนเทศโรงพยาบาล (Hospital information system)และการติดตั้งระบบ Thai Care Cloud Tools บน G-Cloud >> 12 ต.ค.61
 • ประกาศแผนการจัดจ้างบำรุงรักษาครุภัณฑ์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2562 >> 28 ก.ย.61
 • ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างโรงจอดรถและถนนรอบอาคารแฟลตพักแพทย์ 6 ชั้น >> 13 ก.ย.61
 • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบริการงานซักฟอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 >> 10 ก.ย.61
 • ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ปีงบประมาณ 2562 >> 5 ก.ย.61 
 • ประกาศแผนการจ้างเหมาบริการความเย็นระบบปรับอากาศแบบ VRF >> 5 ก.ย.61
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 >> 29 ส.ค.61
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 >> 21 ส.ค.61
 • ประกาศแผนวัสดุการแพทย์ ปีงบประมาณ 2562 >> 20 ส.ค.61
 • แผนการจัดซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงฯ >> 27 มิ.ย.61
 • แผนการจัดซื้อเครื่องถ่ายภาพรังสีแกมมาทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ >> 27 มิ.ย.61
 • แผนการจัดซื้อเครื่องฉายแสงเร่งอนุภาคที่ผลิตเฉพาะโฟตอนพลังงานมากกว่า 6 MV >> 27 มิ.ย.61
 • ประกาศ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อเครื่องแม่ข่ายเพื่อสนับสนุนงานด้านรังสีวินิจฉัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 >> 30 เม.ย.61
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 เครื่องจี้ตัดสำหรับการทำหัตถการทางผิวหนัง >> 10 เม.ย.61
 • ประกาศแผนการจ้างเหมาบริการความเย็นระบบปรับอากาศแบบ VRF (Variable Refrigerant Flow System) ประจำเดือน เมษายน - กันยายน 2561 >> 21 มี.ค.61
 • ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อฯ >> 20 มี.ค.2561
 • ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 >> 14 ก.พ.61
 • ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างบริการ X-Ray Computer ทางรังสีวินิจฉัย >> 9 ก.พ.61
 • ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง บริการเครื่องถ่ายเอกสาร ปีงบประมาณ 2561 >> 23 ม.ค.61
 • ประกาศแผนจัดซื้อเตียงไฟฟ้า >> 10 ม.ค.61
 • ประกาศแผนจัดซื้อครุภัณฑ์ 3 รายการ >> 27 ธ.ค.60
 • ประกาศแผนจัดซื้อเตียงไฟฟ้า >> 24 ต.ค.60
 • ประกาศแผนจ้างปรับปรุงพื้นที่บริการตรวจวินิจฉัยผุ้ป่วยเฉพาะทางโรคมะเร็ง อาคารผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย >> 17 ต.ค.60
 • เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อเตียงไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ 2561 >> 13 พ.ย.60
 • ประกาศแผนจัดซื้อสารกัมมันตรังสี ชนิดเม็ดแร่อิรีเดียม >> 28 ก.ย.60
 • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างบำรุงรักษาครุภัณฑ์การแพทย์ ปีงบประมาณ 2560 จำนวน 3 รายการ >> 27 ก.ย.60
 • ประกาศแผนจัดจ้างบำรุงรักษา Digital mamogram >> 26 ก.ย.60
 • ประกาศแผนจัดจ้างบำรุงรักษาเครื่องเร่งอนุภาคอิเลคตรอนพลังงานสูงด้วยลำแสงอิเลคตรอน 10 MV >> 26 ก.ย.60
 • ประกาศแผนจัดจ้างบำรุงรักษาระบบ PACS >> 26 ก.ย.60
 • ประกาศแผนจ้างเหมาปรับปรุงห้อง Clean room พร้อม pass box ห้องผสมยาเคมี โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี >> 26 ก.ย.60
 • ประกาศแผนการจัดซื้อยา Afatinib 30 mg tab , Cetuximab 5 mg/ml 20 ml inj ประจำปีงบประมาณ 2561 >> 19 ก.ย.60
 • แผนการจัดซื้อเตียงไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ 2561 >> 18 ก.ย.60
 • แผนจ้างเหมาบริการความเย็น (VRF) ประจำปีงบประมาณ 2561 >> 18 ก.ย.60
 • แผนการจัดซื้อยา ประจำปีงบประมาณ 2561 >> 18 ก.ย.60
 • ประกาศแผนจ้างบริหารจัดการผ้า โรงพยาบาลแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ 2561 >> 13 ก.ย.60
 • ประกาศแผนจ้างเหมาบริการทำให้ปราศจากเชื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์แบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ 2561 >> 13 ก.ย.60
 • ประกาศแผนจ้างเหมาบริการ X-Ray Computer ทางรังสีวินิจฉัย (CT Scan) >> 13 ก.ย.60