ขอความร่วมมือบุคคลภายนอกที่มาปฏิบัติงานหรือติดต่อราชการ ภายในโรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี

ขอให้รายงานผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วย ATK or PCR และ ประวัติการฉีดวัคซีน โดยสแกน QR code หรือเข้าลิงค์ https://bit.ly/3EzbnGF

เพื่อให้การป้องกันการแพร่กระจายเชื้อในโรงพยาบาลเป็นไปตามมาตรการความปลอดภัยของประเทศและองค์กร (Covid Free Setting)