• ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงพื้นที่งานศูนย์วิจัย ชั้น 3 อาคารอำนวยการและผู้ป่วยนอก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) >> 19 ก.ค.65
 • ประกวดราคาจ้างเหมาพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์ดิจิทัล (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) >> 8 ก.ค.65
 • เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างเหมาพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์ดิจิทัล (ครั้งที่ 2) >> 8 ก.ค.65
 • รายละเอียดการจ้างเหมาพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์ดิจิทัล >> 8 ก.ค.65
 • ประกาศยกเลิก ประกวดราคาจ้างเหมาพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์ดิจิทัล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) >> 5 ก.ค.65
 • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่ห้องปฏิบัติงานและส่วนสนับสนุนงานผ่าตัด ชั้น 3 อาคารรังสีรักษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) >> 5 ก.ค.65
 • ร่าง ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงพื้นที่งานศูนย์วิจัย ชั้น 3 อาคารอำนวยการและผู้ป่วยนอก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) >> 5 ก.ค.65
 • ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงทางเชื่อมอาคารชั้น ๒ อาคารหอผู้ป่วยในและอาคารรังสีรักษา >> 5 ก.ค.65
 • ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจและรักษาหู คอ จมูก พร้อมระบบวิดีทัศน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) >> 1 ก.ค.65
 • ร่างประกาศเอกสารประกวดราคางานจ้างปรับปรุงทางเชื่อมอาคารชั้น 2 อาคารหอผู้ป่วยในและอาคารรังสีรักษา >> 24 มิ.ย.65
 • ประกาศประกวดราคา ซื้ออุปกรณ์ห้องผ่าตัดมาตรฐานสำเร็จรูปพร้อมติดตั้ง ชั้น 3 อาคารรังสีรักษา >> 24 มิ.ย.65
 • ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่ห้องปฏิบัติงานและส่วนสนับสนุนงานผ่าตัด ชั้น 3 อาคารรังสีรักษา >> 23 มิ.ย.65
 • ประกาศประกวดราคาซื้อชุดควบคุมศูนย์กลางระบบติดตามสัญญาณชีพผู้ป่วย (Central monitor) 1 ชุด >> 23 มิ.ย.65
 • ประกาศประกวดราคา ซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ >> 22 มิ.ย.65
 • ประกาศประกวดราคา ซื้อเครื่องอัลตราซาวด์ จำนวน 1 เครื่อง >> 15 มิ.ย.65
 • รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ซื้อเครื่องอัลตราซาวด์ จำนวน 1 เครื่อง >> 15 มิ.ย.65
 • ร่างประกาศประกวดราคาซื้อชุดควบคุมศูนย์กลางระบบติดตามสัญญาณชีพผู้ป่วย (Central monitor) >> 14 มิ.ย.65
 • รายละเอียดคุณลักษณะ ซื้อชุดควบคุมศูนย์กลางระบบติดตามสัญญาณชีพผู้ป่วย (Central monitor) >> 14 มิ.ย.65
 • ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจและรักษาหู คอ จมูก พร้อมระบบวิดีทัศน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) >> 14 มิ.ย.65
 • ร่างประกาศประกวดราคา ซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ (Monitor EKG) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) >> 13 มิ.ย.65
 • รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ (Monitor EKG) >> 13 มิ.ย.65
 • ประกวดราคาจ้างเหมาพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์ดิจิทัล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) >> 13 มิ.ย.65
 • ร่างประกาศประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์ห้องผ่าตัดมาตรฐานสำเร็จรูปพร้อมติดตั้ง ชั้น 3 อาคารรังสีรักษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 >> 9 มิ.ย.65
 • รายละเอียดคุณลักษณะ ซื้อชุดอุปกรณ์ห้องผ่าตัดมาตรฐานสำเร็จรูปพร้อมติดตั้ง ชั้น 3 อาคารรังสีรักษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 >> 9 มิ.ย.65
 • ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์ดิจิทัล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) >> 31 พ.ค.65
 • รายละเอียดการจ้างเหมาพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์ดิจิทัล >> 31 พ.ค.65
 • ร่างประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจและรักษาหู คอ จมูก พร้อมระบบวิดีทัศน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) >> 25 พ.ค.65
 • รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะจัดซื้อกล้องส่องตรวจและรักษาหู คอ จมูกพร้อมระบบวิดีทัศน์ >> 25 พ.ค.65
 • ประกาศแผนงานจ้างปรับปรุงพื้นที่ชั้น 1 งานบริการรังสีรักษา อาคารบำบัดรักษา 2 >> 27 เม.ย.65
 • ประกาศแผนงานจ้างปรับปรุงพื้นที่หอผู้ป่วยให้ยาเคมีบำบัดและ Nurse station ชั้น 1 อาคารผู้ป่วยใน 1 >> 27 เม.ย.65
 • ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์ห้องผ่าตัดมาตรฐานสำเร็จรูปพร้อมติดตั้ง ชั้น 3 อาคารรังสีรักษา >> 27 เม.ย.65
 • ประกาศประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) >> 21 เม.ย.65
 • ประกาศประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) >> 8 เม.ย.65
 • ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) >> 7 เม.ย.65
 • รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ เตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรล >> 7 เม.ย.65
 • ร่างประกาศประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดใหญ่ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) >> 29 มี.ค.65
 • รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ชุดเครื่องมือผ่าตัดใหญ่ >> 29 มี.ค.65
 • ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาทำความสะอาดอาคาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 >> 14 มี.ค.65
 • ประกาศจริงเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร >> 11 มี.ค.65
 • ประกาศประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์ห้องผ่าตัดมาตรฐานสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งชั้น 3 อาคารรังสีรักษา โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี >> 10 มี.ค.65
 • ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร >> 10 มี.ค.65
 • ประกาศร่างเอกสารประกวดราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร ประจำปีงบประมาณ 2565 >> 7 มี.ค.65
 • รายละเอียดคุณลักษณะ จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร ประจำปีงบประมาณ 2565 >> 7 มี.ค.65
 • ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  >> 2 มี.ค.65
 • รายละเอียดคุณลักษณะ ซื้อชุดอุปกรณ์ห้องผ่าตัดมาตรฐานสำเร็จรูปพร้อมติดตั้ง ชั้น 3 อาคารรังสีรักษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ >> 23 ก.พ.65
 • ร่างประกาศประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์ห้องผ่าตัดมาตรฐานสำเร็จรูปพร้อมติดตั้ง ชั้น 3 อาคารรังสีรักษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) >> 23 ก.พ.65
 • ประกาศประกวดราคา ซื้อเครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องตรวจวัดคาร์บอนไดออกไซด์และยาดมสลบในลมหายใจออก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) >> 23 ก.พ.65
 • ร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อเครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องวัดคาร์บอนไดออกไซด์และยาดมสลบในลมหายใจออกสำหรับการผ่าตัดทั่วไป >> 11 ก.พ.65
 • รายละเอียดคุณลักษณะ ซื้อเครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องวัดคาร์บอนไดออกไซด์และยาดมสลบในลมหายใจออกสำหรับการผ่าตัดทั่วไป >> 11 ก.พ.65
 • ประกาศประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) >> 7 ก.พ.65
 • ประกาศประกวดราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์ หลอดแอลอีดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) >> 2 ก.พ.65
 • ร่างประกาศประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) >> 24 ม.ค.65
 • รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) >> 24 ม.ค.65
 • ร่างประกาศประกวดราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์ หลอดแอลอีดี >> 19 ม.ค.65
 • รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์ หลอดแอลอีดี >> 19 ม.ค.65
 • ประกาศประกวดราคา ซื้อเครื่องสำรองไฟสำหรับเครื่องถ่ายรังสีแกมมาหลายระนาบพร้อมเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (SPEC/CT) ขนาด 120 kVA พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) >> 14 ม.ค.65
 • รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ เครื่องสำรองไฟสำหรับเครื่องถ่ายภาพรังสีแกมมาหลายระนาบพร้อมเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (SPECT/CT) ขนาด 120 kVA พร้อมติดตั้ง >> 5 ม.ค.65
 • ร่างประกาศประกวดราคา ซื้อเครื่องสำรองไฟสำหรับเครื่องถ่ายรังสีแกมมาหลายระนาบพร้อมเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (SPEC/CT) ขนาด ๑๒๐ kVA พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddding) >> 5 ม.ค.65
 • ประกาศประกวดราคา ซื้อระบบแบบรังสีศัลยกรรมของเครื่องเร่งอนุภาคแบบเกลียวหมุน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddding) >> 25 พ.ย.64
 • ประกาศประกวดราคา เตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรล จำนวน 1 เตียง >> 24 พ.ย.64
 • ร่างประกาศประกวดราคา ซื้อเตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรล จำนวน 1 เตียง >> 12 พ.ย.64
 • รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ซื้อเตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรล จำนวน 1 เตียง >> 12 พ.ย.64
 • ร่างประกวดราคาซื้อระบบการรักษาแบบรังสีศัลยกรรมของเครื่องเร่งอนุภาคแบบเกลียวหมุน โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 1 ชุด >> 8 พ.ย.64
 • รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะระบบการรักษาแบบรังสีฯ >> 8 พ.ย.64
 • ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddding) >> 5 พ.ย.64
 • ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคพร้อมภาควัดคาร์บอนไดออกไซด์และออกซิเจน >> 5 พ.ย.64
 • ร่าง ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddding) >> 29 ต.ค.64
 • ร่าง เอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddding) >> 29 ต.ค.64
 • รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddding) >> 29 ต.ค.64
 • ร่าง ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคแบบจอสีพร้อมภาควัดคาร์บอนไดร์ออกไซด์และออกซิเจน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddding) >> 29 ต.ค.64
 • ร่าง เอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคแบบจอสีพร้อมภาควัดคาร์บอนไดร์ออกไซด์และออกซิเจน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddding) >> 29 ต.ค.64
 • รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคแบบจอสีพร้อมภาควัดคาร์บอนไดร์ออกไซด์และออกซิเจน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddding) >> 29 ต.ค.64
 • ประกาศขอให้เสนอราคา Set IV infusion pump โดยวิธีคัดเลือก >> 6 ต.ค.64
 • ประกาศประกวดราคา จ้างเหมาบริการเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT SCAN) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2567 >> 6 ต.ค.64
 • เอกสารประกวดราคา จ้างเหมาบริการเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT SCAN) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2567 >> 6 ต.ค.64
 • ประกาศประกวดราคา จ้างเหมาบริการเครื่องพิมพ์เอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) >> 21 ก.ย.64
 • เอกสารประกวดราคา จ้างเหมาบริการเครื่องพิมพ์เอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 >> 21 ก.ย.64
 • ประกาศประกวดราคา จ้างเหมาบริการทำให้ปราศจากเชื้อเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) >> 20 ก.ย.64
 • เอกสารประกวดราคา จ้างเหมาบริการทำให้ปราศจากเชื้อเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 >> 20 ก.ย.64
 • ประกาศประกวดราคา จ้างเหมาบริการบริหารจัดการผ้าแบบครบวงจร ปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) >> 20 ก.ย.64
 • เอกสารประกวดราคา จ้างเหมาบริการบริหารจัดการผ้าแบบครบวงจร ปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) >> 20 ก.ย.64
 • ประกาศประกวดราคา จ้างเหมาบริการความเย็น ระบบปรับอากาศแบบ VRF ปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) >> 20 ก.ย.64
 • เอกสารประกวดราคา จ้างเหมาบริการความเย็นระบบปรับอากาศแบบ VRF ปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) >> 20 ก.ย.64
 • ประกาศประกวดราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร ปีงบประมาณ 2565 >> 17 ก.ย.64
 • เอกสารประกวดราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร ปีงบประมาณ 2565 >> 17 ก.ย.64
 • ร่างประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศแฟลตพักแพทย์ จำนวน 12 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) >> 16 ก.ย.64
 • ประกาศ Set Iv Infusion pump พร้อมบริการให้สารละลายน้ำผ่าน Infusion pump >> 15 ก.ย.64
 • ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการประกอบอาหารสำเร็จรูปสำหรับผู้ป่วย ประจำปีงบประมาณ 2565 >> 15 ก.ย.64
 • เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการประกอบอาหารสำเร็จรูปสำหรับผู้ป่วย ประจำปีงบประมาณ 2565 >> 15 ก.ย.64
 • ร่างประกาศประกวดราคา จ้างเหมาบริการเครื่องพิมพ์เอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2565 >> 15 ก.ย.64
 • ร่างเอกสารประกวดราคา จ้างเหมาบริการเครื่องพิมพ์เอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2565 >> 15 ก.ย.64
 • รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จ้างเหมาบริการเครื่องพิมพ์เอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2565 >> 15 ก.ย.64
 • ร่างประกาศประกวดราคา จ้างเหมาบริการเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT SCAN) ประจำปีงบประมาณ 2565-2567 >> 15 ก.ย.64
 • ร่างเอกสารประกวดราคา  จ้างเหมาบริการเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT SCAN) ประจำปีงบประมาณ 2565-2567 >> 15 ก.ย.64
 • รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  จ้างเหมาบริการเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT SCAN) ประจำปีงบประมาณ 2565-2567 >> 15 ก.ย.64
 • ประกาศประกวดราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ Colostomy >> 14 ก.ย.64
 • ร่างประกาศประกวดราคา จ้างเหมาบริการทำให้ปราศจากเชื้อเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2565 >> 14 ก.ย.64
 • ร่างเอกสารประกวดราคา จ้างเหมาบริการทำให้ปราศจากเชื้อเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2565 >> 14 ก.ย.64
 • รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  จ้างเหมาบริการทำให้ปราศจากเชื้อเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2565 >> 14 ก.ย.64
 • ร่างประกาศประกวดราคา จ้างเหมาบริการความเย็น ระบบปรับอากาศแบบ VRF ประจำปีงบประมาณ 2565 >> 14 ก.ย.64
 • ร่างเอกสารประกวดราคา จ้างเหมาบริการความเย็น ระบบปรับอากาศแบบ VRF ประจำปีงบประมาณ 2565 >> 14 ก.ย.64
 • รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จ้างเหมาบริการความเย็น ระบบปรับอากาศแบบ VRF ประจำปีงบประมาณ 2565 >> 14 ก.ย.64
 • ร่างประกาศประกวดราคา จ้างเหมาบริการบริหารจัดการผ้าแบบครบวงจร >> 14 ก.ย.64
 • ร่างเอกสารประกวดราคา จ้างเหมาบริการบริหารจัดการผ้าแบบครบวงจร >> 14 ก.ย.64
 • รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จ้างเหมาบริการบริหารจัดการผ้าแบบครบวงจร >> 14 ก.ย.64
 • ประกาศประกวดราคา ซื้อถุงมือสำหรับตรวจโรคชนิดไม่ปราศจากเชื้อ (ถุงมือ Dispose) >> 13 ก.ย.64
 • ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ปีงบประมาณ 2565 >> 10 ก.ย.64
 • ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร ปีงบประมาณ 2565 >> 10 ก.ย.64
 • รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ปีงบประมาณ 2565 >> 10 ก.ย.64
 • ประกาศประกวดราคา ซื้อหน้ากากฉายรังสี >> 9 ก.ย.64
 • ร่างประกาศประกวดราคา จ้างเหมาบริการประอาหารสำเร็จรูปสำหรับผู้ป่วย ประจำปีงบประมาณ 2565 >> 8 ก.ย.64
 • ร่างเอกสารประกวดราคา จ้างเหมาบริการประอาหารสำเร็จรูปสำหรับผู้ป่วย ประจำปีงบประมาณ 2565 >> 8 ก.ย.64
 • ประกาศประกวดราคา จ้างเหมาบริการคนสวน ปีงบประมาณ 2565 >> 7 ก.ย.64
 • เอกสารประกวดราคา จ้างเหมาบริการคนสวน ปีงบประมาณ 2565 >> 7 ก.ย.64
 • ร่างประกาศประกวดราคา ซื้อ Set IV Infusion pump พร้อมบริการให้สารละลายน้ำผ่าน Infusion pump >> 7 ก.ย.64
 • รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ Set IV Infusion pump พร้อมบริการให้สารละลายน้ำผ่าน Infusion pump >> 7 ก.ย.64
 • ร่างประกาศประกวดราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ Colostomy >> 2 ส.ค.64
 • รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ วัสดุการแพทย์ Colostomy >> 2 ส.ค.64
 • ร่างประกวดราคา ซื้อถุงมือ Dispose ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 >> 2 ส.ค.64
 • รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ถุงมือสำหรับตรวจโรคชนิดไม่ปราศจากเชื้อ >> 2 ส.ค.64
 • ร่างประกวดราคาซื้อหน้ากากฉายรังสี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) >> 31 ส.ค.64
 • รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ หน้ากากฉายรังสีแบบยาว >> 31 ส.ค.64
 • ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลสวน ประจำปีงบประมาณ 2565 >> 31 ส.ค.64
 • ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลสวน ประจำปีงบประมาณ 2565 >> 31 ส.ค.64
 • รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะจ้างเหมาบริการดูแลสวน ประจำปีงบประมาณ 2565 >> 31 ส.ค.64
 • ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศแฟลตพักแพทย์ จำนวน 12 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) >> 9 ส.ค.64
 • ประกาศประกวดราคา ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศแฟลตพักแพทย์ จำนวน 12 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) >> 9 ส.ค.64
 • ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาพัฒนาระบบเครือข่ายไร้สายรองรับ IoT ในสถานการณ์ Covid-19 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) >> 22 ก.ค.64
 • ร่างประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาพัฒนาระบบเครือข่ายไร้สายรองรับ IoT ในสถานการณ์ Covid-19 >> 15 ก.ค.64
 • ประกาศจ้างเหมาปรับปรุงห้องแม่ข่ายสำรอง >> 22 มิ.ย.64
 • ร่างประกาศประกวดราคา จ้างปรับปรุงห้องแม่ข่ายสำรอง >> 15 มิ.ย.64
 • รายละเอียดการจ้างเหมา โครงการปรับปรุงห้องแม่ข่ายสำรอง >> 15 มิ.ย.64
 • ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวัดปริมาณรังสีที่ต่อมไทรอยด์ >> 23 มี.ค.64
 • ประกาศร่างประกวดราคาซื้อเครื่องวัดปริมารที่ต่อมไทรอยด์ >> 11 มี.ค.64
 • รายละเอียดคุณลักษณะ ซื้อเครื่องวัดปริมารที่ต่อมไทรอยด์ >> 11 มี.ค.64
 • ประกาศร่างจ้างปรับปรุงและเปลี่ยนวัสดุ-อุปกรณ์ห้องน้ำแฟลตต้นรัก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) >> 8 มี.ค.64
 • แบบสรุปราคากลางงานปรับปรุงและเปลี่ยนวัสดุ-อุปกรณ์ห้องน้ำแฟลตต้นรัก (แบบ ปร.) >> 8 มี.ค.64
 • ประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องถ่ายภาพรังสีนอกช่องปาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) >> 4 มี.ค.64
 • รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ซื้อเครื่องถ่ายภาพรังสีนอกช่องปาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) >> 4 มี.ค.64
 • เอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องถ่ายภาพรังสีนอกช่องปาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) >> 4 มี.ค.64
 • ร่าง ประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องถ่ายภาพรังสีนอกช่องปาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่2) >> 25 ก.พ. 64
 • ร่าง เอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องถ่ายภาพรังสีนอกช่องปากด้วย วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่2) >> 25 ก.พ. 64
 • รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะจัดซื้อเครื่องถ่ายภาพรังสีนอกช่องปาก >> 25 ก.พ. 64
 • ร่าง ประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องถ่ายภาพรังสีนอกช่องปาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) >> 16 ก.พ.64
 • ร่าง เอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องถ่ายภาพรังสีนอกช่องปากด้วย วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) >> 16 ก.พ.64
 • รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะจัดซื้อเครื่องถ่ายภาพรังสีนอกช่องปาก >> 16 ก.พ.64
 • ประกาศประกวดราคา เครื่องล้างกล้องส่องตรวจชนิด 2 หัว >> 14 ม.ค.64
 • รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ เครื่องล้างกล้องส่องตรวจชนิด 2 หัว >> 14 ม.ค.64
 • ประกาศ่ร่างซื้อเครื่องล้างกล้องส่องตรวจชนิด 2 หัว >> 6 ม.ค.64
 • ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงทาสีหลังคาและทาสีโครงเหล็กทางเดิน >> 9 ธ.ค.63
 • ประกาศร่างประกวดราคางานจ้างปรับปปรุงทาสีหลังคาและทาสีโครงเหล็กทางเดิน Coverway >> 2 ธ.ค.63
 • ประกาศประกวดราคาซื้อระบบตรวจสอบความถูกต้องของแผนการรักษาทางรังสีฯ >> 2 ธ.ค.63
 • เอกสารประกวดราคา ซื้อระบบตรวจสอบความถูกต้องของแผนการรักษาทางรังสีฯ >> 2 ธ.ค.63
 • ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานีเรื่องขายทอดตลาดโดยวิธีประมูลราคาครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพและหมดความจำเป็นใช้งานในราชการ >> 30 พ.ย.63
 • ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างบ่อบำบัดรังสีพร้อมติดตั้งระบบวัดแสดงผลการวัดและเก็บบันทึกข้อมูลน้ำทิ้งผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยไอโอดีน 131ฯ >> 27 พ.ย.63
 • เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ่อบำบัดรังสีพร้อมติดตั้งระบบวัดแสดงผลการวัดและเก็บบันทึกข้อมูลน้ำทิ้งผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยไอโอดีน 131ฯ >> 27 พ.ย.63
 • ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 72 ยูนิต 6 ชั้น โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี >> 27 พ.ย.63
 • เอกสารประกวดราคา จ้างก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 72 ยูนิต 6 ชั้น โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี >> 27 พ.ย.63
 • ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องผสมยาเคมีบำบัด >> 26 พ.ย.63
 • เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องผสมยาเคมีบำบัด >> 26 พ.ย.63
 • ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาส่งตรวจพยาธิวิทยากายวิภาค >> 26 พ.ย.63
 • เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาส่งตรวจพยาธิวิทยากายวิภาค >> 26 พ.ย.63
 • ร่างประกวดราคา ซื้อระบบตรวจสอบความถูกต้องของแผนการรักษาทางรังสีและความแม่นยำถูกต้องของเครื่องฉายรังสีก่อนการฉายรังสีผู้ป่วยฯ >> 24 พ.ย.63
 • รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ซื้อระบบตรวจสอบความถูกต้องของแผนการรักษาทางรังสีและความแม่นยำถูกต้องของเครื่องฉายรังสีก่อนการฉายรังสีผู้ป่วยฯ >> 24 พ.ย.63
 • ประกาศประกวดราคา น้ำยาตรวจวิเคราะห์ด้วยเครื่องตรวจอัตโนมัติทางโลหิตวิทยา (CBC) >> 23 พ.ย.63
 • เอกสารประกวดราคา น้ำยาตรวจวิเคราะห์ด้วยเครื่องตรวจอัตโนมัติทางโลหิตวิทยา (CBC) >> 23 พ.ย.63
 • รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ น้ำยาตรวจวิเคราะห์ด้วยเครื่องตรวจอัตโนมัติทางโลหิตวิทยา (CBC) >> 23 พ.ย.63
 • ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 72 ยูนิต 6 ชั้น >> 23 พ.ย.63
 • ร่าง ประกาศกรมการแพทย์ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ่อบำบัดรังสีฯ >> 18 พ.ย.63
 • ยกเลิกประกาศเชิญชวน ซื้อระบบตรวจสอบความถูกต้องของแผนการรักษาทางรังสีฯ >> 18 พ.ย.63
 • ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบปรับอากาศชนิดแขวนลอยสำหรับหอผู้ป่วยหนัก (ICU)  >> 18 พ.ย.63
 • รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบปรับห้องแยกโรคสำหรับผู้ป่วยติดเชื้อทางเดินหายใจชนิด แรงดันลบ (Negative Pressure room ) >> 17 พ.ย. 63
 • ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบปรับห้องแยกโรคสำหรับผู้ป่วยติดเชื้อทางเดินหายใจชนิด แรงดันลบ (Negative Pressure room ) >> 17 พ.ย. 63
 • ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาส่งตรวจวิเคราะห์ทางด้านพยาธิวิทยากายวิภาค >> 16 พ.ย.63
 • รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จ้างเหมาส่งตรวจวิเคราะห์ทางด้านพยาธิวิทยากายวิภาค >> 16 พ.ย.63
 • ประกาศประกวดราคา ซื้อถุงมือ Dispose >> 16 พ.ย.63
 • รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ถุงมือ Dispose >> 16 พ.ย.63
 • ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องผสมยาเคมีบำบัด >> 16 พ.ย.63
 • ประกาศประกวดราคา ซื้อกล้องส่องตรวจทางเดินน้ำดีและตับอ่อน (ERCP) >> 10 พ.ย.63
 • ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบปรับอากาศห้องแยกโรคสำหรับผู้ป่วยทางเดินหายใจ >> 10 พ.ย.63
 • รายละเอียดจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบปรับอากาศห้องแยกโรคสำหรับผู้ป่วยทางเดินหายใจ >> 10 พ.ย.63
 • ประกาศแผนจ้างเหมาปรับปรุงห้องผสมยาเคมีบำบัด >> 10 พ.ย.63
 • ประกาศแผนจ้างเหมาส่งตรวจทางพยาธิวิทยากายวิภาค >> 10 พ.ย.63
 • ประกาศประกวดราคา ซื้อระบบแสดงภาพอวัยวะแบบดิจิตอลพร้อมชุดอุปกรณ์ปรับเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับเครื่องเร่งอนุภาครังสี โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 ชุด  >> 10 พ.ย.63
 • ประกาศประกวดราคา ซื้อเครื่องฉายรังสีแบบเกลียวหมุน >> 10 พ.ย.63
 • ประกาศประกวดราคา ซื้อระบบเครื่องวางแผนการรักษาแบบแปรความเข้มเชิงปริมาตรและรองรับการปรับเปลี่ยนแผนการรักษาแบบ 3 มิติเฉียบพลัน >> 10 พ.ย.63
 • ประกาศประกวดราคา ซื้อระบบตรวจสอบความถูกต้องของแผนการรักษาทางรังสีฯ >> 10 พ.ย.63
 • ร่างประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบปรับอากาศชนิดแขวนลอยสำหรับหอผู้ป่วยหนัก (ICU) ชนิดแรงดันบวก (Positive Pressure) โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 รายการ >> 10 พ.ย.63
 • ประกาศประกวดราคา ซื้อระบบเครื่องวางแผนการรักษาแบบแปรความเข้มเชิงปริมาตรฯ >> 2 พ.ย.63
 • เอกสารประกวดราคา ซื้อระบบเครื่องวางแผนการรักษาแบบแปรความเข้มเชิงปริมาตรฯ >> 2 พ.ย.63
 • รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ซื้อระบบเครื่องวางแผนการรักษาแบบแปรความเข้มเชิงปริมาตรฯ >> 2 พ.ย.63
 • ประกาศประกวดราคา ซื้อเครื่องฉายรังสีแบบเกลียวหมุน >> 30 ต.ค.63
 • เอกสารประกวดราคา ซื้อเครื่องฉายรังสีแบบเกลียวหมุน >> 30 ต.ค.63
 • รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ซื้อเครื่องฉายรังสีแบบเกลียวหมุน >> 30 ต.ค.63
 • ประกาศประกวดราคา ซื้อระบบตรวจสอบความถูกต้องฯ >> 30 ต.ค.63
 • เอกสารประกวดราคา ซื้อระบบตรวจสอบความถูกต้องฯ >> 30 ต.ค.63
 • รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ซื้อระบบตรวจสอบความถูกต้องฯ >> 30 ต.ค.63
 • ประกาศประกวดราคา ซื้อระบบแสดงภาพอวัยวะฯ >> 30 ต.ค.63
 • เอกสารประกวดราคา ซื้อระบบแสดงภาพอวัยวะฯ >> 30 ต.ค.63
 • รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ซื้อระบบแสดงภาพอวัยวะฯ >> 30 ต.ค.63
 • ประกาศประกวดราคา กล้องส่องตรวจทางเดินน้ำดีและตับอ่อน (ERCP) >> 27 ต.ค.63
 • ประกาศประกวดราคา ซื้อ Colostomy >> 25 ก.ย.63
 • ประกาศประกวดราคา ซื้อ Set IV infusion pump >> 25 ก.ย.63
 • ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาส่งตรวจวิเคราะห์กายวิภาค >> 21 ก.ย.63
 • ร่างประกาศประกวดราคา หน้ากากฉายรังสี >> 21 ก.ย.63
 • คุณลักษณะเฉพาะ หน้ากากฉายรังสี >> 21 ก.ย.63
 • ร่างประกาศประกวดราคา Colostomy >> 17 ก.ย.63
 • คุณลักษณะเฉพาะ Colostomy >> 17 ก.ย.63
 • ร่างประกาศประกวดราคา ซื้อ set Infusion pump พร้อมบริการให้สารละลายน้ำผ่าน Infusion pump >> 17 ก.ย.63
 • คุณลักษณะเฉพาะ set Infusion pump พร้อมบริการให้สารละลายน้ำผ่าน Infusion pump >> 17 ก.ย.63
 • ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการเครื่องพิมพ์เอกสาร ครั้งที่ 2 >> 14 ก.ย.63
 • เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการเครื่องพิมพ์เอกสาร ครั้งที่ 2 >> 14 ก.ย.63
 • เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการความเย็น VRF >> 14 ก.ย.63
 • ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการความเย็น VRF >> 14 ก.ย.63
 • เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการบริหารจัดการผ้าแบบครบวงจร >> 14 ก.ย.63
 • ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริหารจัดการผ้าแบบครบวงจร >> 14 ก.ย.63
 • ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการความเย็น >> 3 ก.ย.63
 • ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการความเย็น >> 3 ก.ย.63
 • ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการบริหารจัดการผ้า >> 3 ก.ย.63
 • ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการบริหารจัดการผ้า >> 3 ก.ย.63
 • เอกสารประกวดราคาจ้างหมาบริการทำความสะอาดอาคาร >> 3 ก.ย.63
 • ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร >> 3 ก.ย.63
 • เอกสารประกวดราคาจ้าง CT SCAN >> 3 ก.ย.63
 • ประกาศประกวดราคา CT SCAN >> 3 ก.ย.63
 • เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลสวน >> 1 ก.ย.63
 • ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลสวน >> 1 ก.ย.63
 • เอกสารประกวดราคาจ้างตรวจวิเคราะห์พยาธิวิทยากายวิภาค >> 1 ก.ย.63
 • ประกาศประกวดราคาจ้างตรวจวิเคราะห์ทางด้านพยาธิวิทยากายวิภาค >> 1 ก.ย.63
 • ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงคุณภาพอากาศอาคารอำนวยการและผู้ป่วยนอก ชั้น 1-3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) >>20 ส.ค.63
 • เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงคุณภาพอากาศอาคารอำนวยการและผู้ป่วยนอก ชั้น 1-3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) >>20 ส.ค.63
 • ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด >>20 ส.ค.63
 • รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จ้างเหมาบริการทำความสะอาด >>20 ส.ค.63
 • ร่างเอกสารจ้างเหมาส่งตรวจวิเคราะห์ทางกายวิภาค >>20 ส.ค.63
 • ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาส่งตรวจวิเคราะห์กายวิภาค >>20 ส.ค.63
 • รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จ้างเหมาส่งตรวจวิเคราะห์ทางกายวิภาค >>20 ส.ค.63
 • ร่างประกาศประกวดราคางานจ้างเหมาบริการดูแลสวน ปีงบประมาณ 2564 >>20 ส.ค.63
 • ร่างเอกสารประกวดราคางานจ้างเหมาบริการดูแลสวน ปีงบประมาณ 2564 >>20 ส.ค.63
 • รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ งานจ้างเหมาบริการดูแลสวน ปีงบประมาณ 2564 >>20 ส.ค.63
 • อัตราค่าบริการเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT SCAN) ปีงบประมาณ 2564 >>20 ส.ค.63
 • รายละเอียดการจ้างเหมาบริการ CT SCAN ปีงบประมาณ 2564 >>20 ส.ค.63
 • ร่างเอกสารประกวดราคา จ้างเหมาบริการ CT SCAN ปีงบประมาณ 2564 >>20 ส.ค.63
 • ร่างประกาศประกวดราคา จ้างเหมาบริการ CT SCAN ปีงบประมาณ 2564 >>20 ส.ค.63
 • ร่างเอกสารประกวดราคาเครื่องพิมพ์เอกสาร ปีงบประมาณ 2564 >> 11 ส.ค.63
 • ร่างประกาศประกวดราคาเครื่องพิมพ์เอกสาร ปีงบประมาณ 2564 >> 11 ส.ค.63
 • คุณลักษณะเฉพาะจ้างเหมาบริการเครื่องพิมพ์เอกสาร ปีงบประมาณ 2564 >> 11 ส.ค.63
 • ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำให้ปราศจากเชื้อ (จ่ายกลาง) ปีงบประมาณ 2564 >> 11 ส.ค.63
 • ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำให้ปราศจากเชื้อ (จ่ายกลาง) ปีงบประมาณ 2564 >> 11 ส.ค.63
 • คุณลักษณะเฉพาะจ้างเหมาบริการทำให้ปราศจากเชื้อ (จ่ายกลาง) ปีงบประมาณ 2564 >> 11 ส.ค.63
 • คุณลักษณะเฉพาะจ้างเหมาบริการประกอบอาหาร ปีงบประมาณ 2564 >> 11 ส.ค.63
 • ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการประกอบอาหาร ปีงบประมาณ 2564 >> 11 ส.ค.63
 • ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการประกอบอาหาร ปีงบประมาณ 2564 >> 11 ส.ค.63
 • ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคา จ้างเหมาพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์ดิจิทัล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 >> 6 ส.ค.63
 • รายละเอียดการจ้างเหมาพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์ดิจิทัล >> 6 ส.ค.63
 • ร่างประกาศ ประกวดราคารจ้างก่อสร้างปรับปรุงคุณภาพอากาศอาคาคอำนวยการและผู้ป่วยนอก ชั้น 1-3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) >> 5 ส.ค.63
 • ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องผ่าตัด (ชั้น 3 อาคารรังสี 6 ชั้น) >> 5 ส.ค.63
 • เอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องผ่าตัด (ชั้น 3 อาคารรังสี 6 ชั้น) >> 5 ส.ค.63
 • ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างเหมาพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์ดิจิทัล >> 30 ก.ค.63
 • ร่างประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องผ่าตัดและระบบปรับอากาศห้องผ่าตัด 1 ห้อง ห้องส่องกล้อง 1 ห้อง(ชั้น 3 อาคารรังสีรักษา 6 ชั้น) >> 20 ก.ค.63
 • ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์ดิจิทัล  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) >> 16 ก.ค.63
 • เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างเหมาพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์ดิจิทัล >> 16 ก.ค.63
 • รายละเอียดการจ้างเหมาพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์ดิจิทัล >> 16 ก.ค.63
 • ประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์ตรวจหู คอ จมูก >> 15 ก.ค.63
 • ร่างประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์ดิจิทัล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) >> 9 ก.ค.63
 • ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างเหมาพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์ดิจิทัล >> 9 ก.ค.63
 • รายละเอียดการจ้างเหมาพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์ดิจิทัล >> 9 ก.ค.63
 • ประกาศร่างประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์ตรวจ หู คอ จมูก >> 30 มิ.ย.63
 • ประกาศร่าง space ซื้อชุดอุปกรณ์ตรวจ หู คอ จมูก >> 30 มิ.ย.63
 • ประกาศประกวดราคา จ้างปรับปรุงห้องยาใน >> 24 มิ.ย.63
 • ร่าง ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์งานจ้างปรับปรุงห้องยาใน โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี >> 18 มิ.ย.63
 • ร่าง TOR ชุดเครื่องกำหนดตำแหน่งและรูปร่างของรอยโรคและอวัยวะปกติข้างเคียง จำนวน 1 เครื่อง >> 27 พ.ค.63
 • ร่างประกาศ+เอกสารประกวดราคา ชุดเครื่องกำหนดตำแหน่งและรูปร่างของรอยโรคและอวัยวะปกติข้างเคียง จำนวน 1 เครื่อง >> 27 พ.ค.63
 • ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านหน้าโรงพยาบาล >> 15 พ.ค.63
 • เอกสารประกวดราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านหน้าโรงพยาบาล >> 15 พ.ค.63
 • ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพและหมดความจำเป็นใช้งานในราชการ >> 24 เม.ย.63
 • ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ จำนวน 4 เครื่อง >> 20 เม.ย.63
 • เอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ จำนวน 4 เครื่อง >> 20 เม.ย.63
 • ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงฝ่ายการพยาบาล >> 15 เม.ย.63
 • ประกาศร่างประกวดราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านหน้าโรงพยาบาล >> 15 เม.ย.63
 • ร่างประกาศประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจระบบทางเดินถุงน้ำดีและตับอ่อน >> 13 เม.ย.63
 • ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจระบบทางเดินถุงน้ำดีและตับอ่อน >> 13 เม.ย.63
 • รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะกล้องส่องตรวจระบบทางเดินถุงน้ำดีและตับอ่อน (ERCP) >> 13 เม.ย.63
 • ร่างประกาศประกวดราคา เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ >> 10 เม.ย.63
 • ร่างเอกสารประกวดราคา เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ >> 10 เม.ย.63
 • รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ >> 10 เม.ย.63
 • ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงฝ่ายการพยาบาล >> 8 เม.ย.63
 • ประกาศประกวดราคา ซื้อชุดตรวจหาเชื้อ HPV DNA (วัสดุวิทยาศาสตร์) >> 23 มี.ค.63
 • ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ CT SCAN >> 28 ก.พ.63
 • เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ CT SCAN >> 28 ก.พ.63
 • ประกาศประกวดราคาซื้อชุดเฝ้าติดตามประสิทธิภาพการทำงานของเส้นประสาทขณะผ่าตัด 4 ช่องสัญญาณ >> 19 ก.พ.63
 • เอกสารประกวดราคาซื้อชุดเฝ้าติดตามประสิทธิภาพการทำงานของเส้นประสาทขณะผ่าตัด >> 19 ก.พ.63
 • ร่างประกาศประกวดราคา จ้างเหมาบริการเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Scan) ปีงบประมาณ 2563 >> 18 ก.พ.63
 • รายละเอียดการจ้างเหมาบริการเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Scan) ปีงบประมาณ 2563 >> 18 ก.พ.63
 • อัตราค่าบริการเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT) >> 18 ก.พ.63
 • ร่าง ประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อชุดเฝ้าติดตามประสิทธิภาพการทำงานของเส้นประสาทขณะผ่าตัด 4 ช่องสัญญาณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) >> 7 ก.พ. 63
 • ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวางแผนการรักษาแบบแปรความเข้มเชิงปริมาตร ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 เครื่อง >> 27 ม.ค.63
 • ประกาศประกวดราคา ซื้อชุดเครื่องรับสัญญาณภาพเป็นดิจิตอล ชนิดชุดรับภาพแฟลตพาแนล >> 13 ม.ค.63
 • เอกสารประกวดราคา ซื้อชุดเครื่องรับสัญญาณภาพเป็นดิจิตอล ชนิดชุดรับภาพแฟลตพาแนล >> 13 ม.ค.63
 • คุณลักษณะเฉพาะ เครื่องรับสัญญาณภาพเอกซเรย์ดิจิตอล ชนิดชุดรับภาพแฟลตพาแนล >> 13 ม.ค.63
 • คุณลักษณะเฉพาะ เครื่องวางแผนการรักษาแบบแปรความเข้มเชิงปริมาตร 1 เครื่อง >> 10 ม.ค.63
 • ร่างประกาศประกวดราคา ซื้อเครื่องวางแผนการรักษาแบบแปรความเข้มเชิงปริมาตร 1 เครื่อง >> 10 ม.ค.63
 • ร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อเครื่องวางแผนการรักษาแบบแปรความเข้มเชิงปริมาตร 1 เครื่อง >> 10 ม.ค.63
 • คุณลักษณะเฉพาะ ซื้อเครื่องใส่แร่รังสีระยะใกล้แบบสามมิติพร้อมเครื่องวางแผนระยะใกล้แบบสามมิติ >> 10 ม.ค.63
 • ร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อเครื่องใส่แร่รังสีระยะใกล้แบบสามมิติพร้อมเครื่องวางแผนระยะใกล้แบบสามมิติ >> 10 ม.ค.63
 • ร่างประกาศประกวดราคา ซื้อเครื่องใส่แร่รังสีระยะใกล้แบบสามมิติพร้อมเครื่องวางแผนระยะใกล้แบบสามมิติ >> 10 ม.ค.63
 • รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ระบบนำวิถีพร้อมชุดอุปกรณ์ปรับประสิทธิภาพ เครื่องเร่งอนุภาครังสีสำหรับการฉายรังสีแบบเชิงปริมาตร 1 ระบบ >> 10 ม.ค.63
 • ร่างเอกสารประกวดราคา การซื้อระบบนำวิถีพร้อมชุดอุปกรณ์ปรับประสิทธิภาพ เครื่องเร่งอนุภาครังสีสำหรับการฉายรังสีแบบเชิงปริมาตร 1 ระบบ >> 10 ม.ค.63
 • ร่างประกาศประกวดราคา ซื้อระบบนำวิถีพร้อมชุดอุปกรณ์ปรับประสิทธิภาพ เครื่องเร่งอนุภาครังสีสำหรับการฉายรังสีแบบเชิงปริมาตร 1 ระบบ >> 10 ม.ค.63
 • ประกวดราคาซื้อเครื่องให้การรักษาด้วยแสงเลเซอร์ความเข้มสูง ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 เครื่อง >> 9 ม.ค.63
 • ร่างประกาศประกวดราคา ซื้อเครื่องให้การรักษาด้วยแสงเลเซอร์ความเข้มสูง ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) >> 27 ธ.ค. 62
 • ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ด้วยเครื่องตรวจอัตโนมัติ ทางภูมิคุ้มกันวิทยา 16 รายการ >> 12 พ.ย.62
 • ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ HPV DNA ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) >> 7 พ.ย. 62
 • ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ด้วยเครื่องอัติโนมัติทางภูมิคุ้มกันวิทยาจำนวน 16 รายการ >> 7 พ.ย. 62
 • ประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์กระจายสัญญาณพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) >> 30 ก.ย. 62
 • ประกาศประกวดราคา หน้ากากฉายรังสี >> 23 ก.ย.62
 • ประกาศประกวดราคา Set IV Infusion >> 23 ก.ย.62
 • ประกาศประกวดราคา Colostomy >> 23 ก.ย.62
 • ร่าง ประกาศโรงพยาบาลมเร็งอุดรธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อ ชุดอุปกรณ์กระจายสัญญาณพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding) >> 23 ก.ย.62
 • รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะชุดอุปกรณ์กระจายสัญญาณพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ >> 23 ก.ย.62
 • ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงทาสีภายนอกอาคารบำบัดรักษา 1,2 และอาคารหอผู้ป่วยใน 1,2 เพื่อสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเยี่ยวยา >> 23 ก.ย.62
 • เอกสารประกวดราคาจัดซื้อด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Colostomy จำนวน 2 รายการ >> 16 ก.ย. 62
 • คุณลักษณะเฉาะ Colostomy จำนวน 2 รายการ >> 16 ก.ย. 62
 • ประกวดราคาจัดซื้อ Set IV Infusion pump พร้อมให้สารละลายน้ำผ่าน Infusion pump ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) >> 16 ก.ย. 62
 • คุณลักษณะเฉพาะ Set IV Infusion pump พร้อมบริการให้สารละลายน ้าผ่าน Infusion pump ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ >> 16 ก.ย. 62
 • คุณลักษณะเฉพาะ หน้ากากฉายรังสีแบบสั้น >> 16 ก.ย.62
 • คุณลักษณะเฉพาะ หน้ากากฉายรังสีแบบยาว >> 16 ก.ย.62
 • ร่างประกวดราคา ซื้อหน้ากากฉายรังสี จำนวน 2 รายการ >> 16 ก.ย.62
 • ร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างปรับปรุงทาสีภายนอกอาคารบำบัดรักษา 1,2 และอาคารหอผู้ป่วยใน 1,2 เพื่อสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเยียวยา โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี >> 13 ก.ย. 62
 • ประกวดราคาการจ้างจ้างเหมาส่งตรวจวิเคราะห์ทางด้านพยาธิกายวิภาค ปีงบประมาณ 2563 >> 9 ก.ย. 62
 • ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาส่งตรวจวิเคราะห์ทางพยาธิวิทยากายภาค ประจำปีงบประมาณ 2563 >> 9 ก.ย. 62
 • เอกสารประกวดราคา จ้างเหมาบริการบริหารจัดการผ้าแบบครบวงจร >> 9 ก.ย.62
 • ประกาศประกวดราคา จ้างเหมาบริการบริหารจัดการผ้าแบบครบวงจร >> 9 ก.ย.62
 • เอกสารประกวดราคา จ้างเหมาบริการความเย็น ระบบปรับอากาศ VRF >> 9 ก.ย.62
 • ประกาศประกวดราคา จ้างเหมาบริการความเย็น ระบบปรับอากาศ VRF >> 9 ก.ย.62
 • เอกสารประกวดราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร >> 9 ก.ย.62
 • ประกาศประกวดราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร >> 9 ก.ย.62
 • เอกสารประกวดราคา จ้างเหมาบริการทำให้ปราศจากเชื้อเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ >> 9 ก.ย.62
 • ประกาศประกวดราคา จ้างเหมาบริการทำให้ปราศจากเชื้อเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ >> 9 ก.ย.62
 • เอกสารประกวดราคา จ้างเหมาบริการเครื่องพิมพ์เอกสาร >> 9 ก.ย.62
 • ประกาศประกวดราคา จ้างเหมาบริการเครื่องพิมพ์เอกสาร >> 9 ก.ย.62
 • เอกสารประกวดราคา จ้างเหมาบริการดูแลสวน >> 9 ก.ย.62
 • ประกาศประกวดราคา จ้างเหมาบริการดูแลสวน >> 9 ก.ย.62
 • เอกสารประกวดราคา จ้างเหมาบริการประกอบอาหารสำเร็จรูปสำหรับผู้ป่วย >> 9 ก.ย.62
 • ประกาศประกวดราคา จ้างเหมาบริการประกอบอาหารสำเร็จรูปสำหรับผู้ป่วย >> 9 ก.ย.62
 • รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จ้างเหมาบริการบริหารจัดการผ้าแบบครบวงจร ปีงบประมาณ 2563 >> 3 ก.ย.62
 • ร่างเอกสารประกวดราคา จ้างเหมาบริการบริหารจัดการผ้าแบบครบวงจร ปีงบประมาณ 2563 >> 3 ก.ย.62
 • ร่างประกาศประกวดราคา จ้างเหมาบริการบริหารจัดการผ้าแบบครบวงจร ปีงบประมาณ 2563 >> 3 ก.ย.62
 • ร่างเอกสารประกวดราคา จ้างเหมาส่งตรวจวิเคราะห์ทางด้านพยาธิวิทยากายวิภาค ปีงบประมาณ 2563 >> 3 ก.ย.62
 • ร่างประกาศประกวดราคา จ้างเหมาส่งตรวจวิเคราะห์ทางด้านพยาธิวิทยากายวิภาค ปีงบประมาณ 2563 >> 3 ก.ย.62
 • รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จ้างเหมาส่งตรวจวิเคราะห์ทางด้านพยาธิวิทยากายวิภาค ปีงบประมาณ 2563 >> 3 ก.ย.62
 • รายละเอียดการจ้างเหมาบริการความเย็น ระบบปรับอากาศแบบ VRF (ลงระบบ) >> 3 ก.ย.62
 • ร่างเอกสารประกวดราคา จ้างเหมาบริการความเย็น ระบบปรับอากาศแบบ VRF ประจำปีงบประมาณ 2563 >> 3 ก.ย.62
 • ร่างประกาศประกวดราคา จ้างเหมาบริการความเย็น ระบบปรับอากาศแบบ VRF ประจำปีงบประมาณ 2563 >> 3 ก.ย.62
 • ประกาศประกวดราคา จ้างเหมาอาหารสำเร็จรูปสำหรับผู้ป่วย ประจำปีงบประมาณ 2563 >> 30 ส.ค.62
 • รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จ้างเหมาบริการดูแลสวน ประจำปีงบประมาณ 2563 >> 30 ส.ค.62
 • ประกาศประกวดราคา จ้างเหมาบริการดูแลสวน ประจำปีงบประมาณ 2563 >> 30 ส.ค.62
 • รายละเอียดการจ้างเหมาบริการทำให้ปราศจากเชื้อเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2563 >> 30 ส.ค.62
 • ประกวดราคา จ้างเหมาบริการทำให้ปราศจากเชื้อเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2563 >> 30 ส.ค.62
 • รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี ปีงบประมาณ 2563 >> 30 ส.ค.62
 • ประกวดราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี ปีงบประมาณ 2563 >> 30 ส.ค.62
 • รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จ้างเหมาบริการเครื่องพิมพ์เอกสาร ปีงบประมาณ 2563 >> 30 ส.ค.62
 • ประกวดราคา จ้างเหมาบริการเครื่องพิมพ์เอกสาร ปีงบประมาณ 2563 >> 30 ส.ค.62
 • รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จ้างเหมาบริการประกอบอาหารสำเร็จรูปสำหรับผู้ป่วย ปีงบประมาณ 2563 >> 30 ส.ค.62
 • ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยใส่ท่อช่วยหายใจระบบวีดิทัศน์ (Video Laryngoscope) จำนวน 1 เครื่อง >> 19 ส.ค.62
 • เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคา การซื้อเครื่องช่วยใส่ท่อช่วยหายใจระบบวีดิทัศน์ (Video Laryngoscope) จำนวน 1 เครื่อง >> 19 ส.ค.62
 • รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ เครื่องช่วยใส่ท่อช่วยหายใจระบบวีดิทัศน์ (Video Laryngoscope) จำนวน 1 เครื่อง >> 19 ส.ค.62
 • ร่างประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยใส่ท่อช่วยหายใจระบบวีดีทัศน์ (Video Laryngoscope) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ >> 7 ส.ค.62
 • ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยใส่ท่อช่วยหายใจระบบวีดีทัศน์ (Video Laryngoscope) จำนวน 1 เครื่อง >> 7 ส.ค.62
 • รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ เครื่องช่วยใส่ท่อช่วยหายใจระบบวีดีทัศน์ (Video Laryngoscope) จำนวน 1 เครื่อง >> 7 ส.ค.62
 • ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงหลังคาและกันซึมอาคารรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี >> 18 มิ.ย.62
 • ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงหลังคาและกันซึมอาคารังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี >> 10 มิ.ย.62
 • ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการ X-Ray Computer ทางรังสีวินิจฉัย (CT scan,MRI) ปีงบประมาณ 2562 >> 26 ก.พ.62
 • เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการ X-Ray Computer ทางรังสีวินิจฉัย (CT scan,MRI) ปีงบประมาณ 2562 >> 26 ก.พ.62
 • ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่ชั้น 1 ส่วนงานรังสีวินิจฉัยและภายนอกอาคารรังสีวินิจฉัย ครั้งที่ 2 >> 21 ก.พ.62
 • ประกาศ ประกวดราคาซื้อเตียงผู้ป่วยไฟฟ้าสำหรับห้อง ICU ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) >> 21 ก.พ.62
 • ประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องตืดตามการทำงานของหัวใจและลักษณะชีพสำหรับเคลื่อนย้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) >> 21 ก.พ.62
 • ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่ชั้น 1 ส่วนงานรังสีวินิจฉัยและภายนอกอาคารรังสีวินิจฉัย >> 18 ก.พ.62
 • ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเตียงผู้ป่วยไฟฟ้าสำหรับห้อง ICU ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) >> 13 ก.พ.62
 • ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ และลักษณะชีพสำหรับเคลื่อนย้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) >> 13 ก.พ.62
 • รายละเอียดการจ้างเหมาบริการ X-Ray Computer ทางรังสีรักษา (CT scan, MRI) >> 5 ก.พ.62
 • ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่ชั้น ๑ ส่วนงานรังสีวินิจฉัยและภายนอกอาคารรังสีวินิจฉัย >>4 ก.พ. 62
 • ประกาศประกวดราคาจ้าง Solar Rooftop >> 4 ก.พ.62
 • เอกสารประกวดราคา Solar Rooftop >> 4 ก.พ.62
 • ประกาศร่างประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่ชั้น ๑ ส่วนงานรังสีวินิจฉัยและภายนอกอาคารรังสีวินิจฉัย >>29 ม.ค. 62
 • ประกาศร่างประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่ชั้น ๑ ส่วนงานรังสีวินิจฉัยและภายนอกอาคารรังสีวินิจฉัย >>29 ม.ค. 62
 • ประกาศร่างประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่ชั้น ๑ ส่วนงานรังสีวินิจฉัยและภายนอกอาคารรังสีวินิจฉัย >>29 ม.ค. 62
 • ประกาศร่างประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่ชั้น ๑ ส่วนงานรังสีวินิจฉัยและภายนอกอาคารรังสีวินิจฉัย >>29 ม.ค. 62
 • ประกาศประกวดราคา ซื้อหน้ากากฉายรังสี จำนวน 2 รายการ >> 30 พ.ย.61
 • คุณลักษณะเฉพาะ หน้ากากฉายรังสี >> 30 พ.ย.61
 • ขอบเขต งานจ้างเหมาบริการอาหารสำเร็จรูปสำหรับผู้ป่วย ประจำปีงบประมาณ 2562 >>22 พ.ย. 61
 • ประกวดราคาจ้างเหมาบริการประกอบอาหาสำเร็จรูปสำหรับผู้ป่วย ประจำปีงบประมาณ 2562
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) >>22 พ.ย. 61
 • งานจ้างเหมาบริการอาหารสำหรับผู้ป่วย ประจำปีงบประมาณ 2562 (ครั้งที่3) >>22 พ.ย. 61
 • งานจ้างเหมาบริการอาหารสำหรับผู้ป่วย ประจำปีงบประมาณ 2562 >>22 พ.ย. 61
 • งานจ้างเหมาบริการอาหารสำหรับผู้ป่วย ประจำปีงบประมาณ 2562 (ครั้งที่3) >>22 พ.ย. 61
 • งานจ้างเหมาบริการอาหารสำหรับผู้ป่วย ประจำปีงบประมาณ 2562 (ครั้งที่3) >>22 พ.ย. 61
 • งานจ้างเหมาบริการอาหารสำหรับผู้ป่วย ประจำปีงบประมาณ 2562 (ครั้งที่3) >>12 พ.ย. 61
 • เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ >>12 พ.ย. 61
 • ประกาศร่างประกวดราคาจ้างเหมาบริการประกอบอาหารสำดร็จรูปสำหรับผู้ป่วย ประจำปีงบประมาณ 2562 >>12 พ.ย. 61
 • ยกเลิกประกาศประกวดราคา >>30 ต.ค. 61
 • คุณลักษณะเฉพาะ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการประกอบอาหารสำเร็จรูปสำหรับผู้ป่วย ประจำปีงบประมาณ 2562 >> 3 ต.ค.61
 • ประกาศประกวดราคา จ้างเหมาบริการประกอบอาหารสำเร็จรูปสำหรับผู้ป่วย ประจำปีงบประมาณ 2562 >> 3 ต.ค.61
 • คุณลักษณะเฉพาะ จ้างเหมาบริการเครื่องถ่ายเอกสาร ปีงบประมาณ 2562 >> 3 ต.ค.61
 • ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการเครื่องถ่ายเอกสาร ปีงบประมาณ 2562 >> 3 ต.ค.61
 • ประกาศประกวดราคา ซื้อ Set IV Infusion pump >> 3 ต.ค.61
 • ประกาศประกวดราคา ซื้อ Colostomy >> 3 ต.ค.61
 • ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างเหมาบริการประกอบอาหารสำเร็จรูปสำหรับผู้ป่วย ประจำปีงบประมาณ 2562 >> 28 ก.ย.61
 • ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างเหมาบริการเครื่องพิมพ์เอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2562 >> 28 ก.ย.61
 • ร่างประกาศประกวดราคาซื้อ Colostomy >> 24 ก.ย.61
 • คุณลักษณะเฉพาะ Colostomy >> 24 ก.ย.61
 • ร่างประกาศประกวดราคา ซื้อ Set IV Infusion pump พร้อมบริการให้สารละลายน้ำผ่าน Infusion pump >> 20 ก.ย.61
 • คุณลักษณะเฉพาะ Set IV Infusion pump พร้อมบริการให้สารละลายน้ำผ่าน Infusion pump >> 20 ก.ย.61
 • ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างโรงจอดรถและถนนรอบอาคารแฟลตพักแพทย์ 6 ชั้น >> 18 ก.ย.61
 • รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ก่อสร้างโรงจอดรถและถนนรอบอาคารแฟลตพักแพทย์ 6 ชั้น >> 18 ก.ย.61
 • ประกาศประกวดราคา จ้างเหมาบริการงานซักฟอก ปีงบประมาณ 2562 >> 13 ก.ย.61
 • ประกาศประกวดราคา จ้างเหมาส่งตรวจวิเคราะห์ทางด้านพยาธิวิทยากายวิภาค ปีงบประมาณ 2562 >> 13 ก.ย.61
 • ประกาศประกวดราคา จ้างเหมาบริการความเย็นระบบปรับอากาศแบบ VRF ปีงบประมาณ 2562 >> 13 ก.ย.61
 • ประกาศประกวดราคา จ้างเหมาดูแลสวน ปีงบประมาณ 2562 >> 13 ก.ย.61
 • ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสีแบบสามหัวตรวจ >> 11 ก.ย.61
 • เอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสีแบบสามหัวตรวจ >> 11 ก.ย.61
 • ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการประกอบอาหาร >> 11 ก.ย.61
 • เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการประกอบอาหาร >> 11 ก.ย.61
 • ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำให้ปราศจากเชื้อ >> 11 ก.ย.61
 • เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำให้ปราศจากเชื้อ >> 11 ก.ย.61
 • ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด >> 11 ก.ย.61
 • เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด >> 11 ก.ย.61
 • ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการเครื่องถ่ายเอกสาร >> 11 ก.ย.61
 • เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการเครื่องถ่ายเอกสาร >> 11 ก.ย.61
 • รายละเอียดการจ้างเหมาบริการความเย็น ระบบปรับอากาศแบบ VRF ปีงบประมาณ 2562 >> 7 ก.ย.61
 • ร่างเอกสารประกวดราคา จ้างเหมาบริการความเย็น ระบบปรับอากาศแบบ VRF ปีงบประมาณ 2562 >> 7 ก.ย.61
 • ร่างประกาศประกวดราคา จ้างเหมาบริการความเย็น ระบบปรับอากาศแบบ VRF ปีงบประมาณ 2562 >> 7 ก.ย.61
 • รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จ้างเหมาบริการดูแลสวน ปีงบประมาณ 2562 >> 7 ก.ย.61
 • ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลสวน ปีงบประมาณ 2562 >> 7 ก.ย.61
 • ร่างประกาศประกวดราคา จ้างเหมาบริการดูแลสวน ปีงบประมาณ 2562 >> 7 ก.ย.61
 • คุณลักษณะเฉพาะ การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับพัฒนาระบบความมั่นคงปลอดภัยและระบบความพร้อมสูง >> 7 ก.ย.61
 • เอกสารประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับพัฒนาระบบความมั่นคงปลอดภัยและระบบความพร้อมสูง >> 7 ก.ย.61
 • ประกาศประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับพัฒนาระบบความมั่นคงปลอดภัยและระบบความพร้อมสูง >> 7 ก.ย.61
 • คุณลักษณะเฉพาะ จ้างเหมาส่งตรวจวิเคราะห์ทางด้านพยาธิวิทยากายวิภาค >> 5 ก.ย.61
 • ขอบเขตของงาน (TOR) งานจ้างเหมาบริการประกอบอาหารสำเร็จรูปสำหรับผู้ป่วย >> 5 ก.ย.61
 • รายละเอียดการจ้างเหมาบริการทำให้ปราศจากเชื้อเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ >> 5 ก.ย.61
 • คุณลักษณะเฉพาะ จ้างเหมาบริการเครื่องพิมพ์เอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2562 >> 5 ก.ย.61
 • คุณลักษณะเฉพาะ จ้างเหมาบริการทำความสะอาด >> 5 ก.ย.61
 • ร่างเอกสาร การจ้างเหมาบริการทำให้ปราศจากเชื้อเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2562 >> 5 ก.ย.61
 • ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการประกอบอาหารสำเร็จรูปสำหรับผู้ป่วย >> 5 ก.ย.61
 • ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำให้ปราศจากเชื้อเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2562 >> 5 ก.ย.61
 • ร่างเอกสาร การจ้างเหมาบริการเครื่องพิมพ์เอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2562 >> 5 ก.ย.61
 • ร่างประกาศ  ประกวดราคาจ้างเหมาบริการเครื่องพิมพ์เอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2562 >> 5 ก.ย.61
 • ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด >> 5 ก.ย.61
 • ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด >> 5 ก.ย.61
 • ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาส่งตรวจวิเคราะห์ทางด้านพยาธิวิทยากายวิภาค (lab นอก)  ปีงบประมาณ 2562 >> 5 ก.ย.61 
 • ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาส่งตรวจวิเคราะห์ทางด้านพยาธิวิทยากายวิภาค (lab นอก)  ปีงบประมาณ 2562 >> 5 ก.ย.61
 • รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสีแบบสามหัวตรวจ >> 31 ส.ค.61
 • ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสีแบบสามหัวตรวจ >> 31 ส.ค.61
 • เอกสารร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสีแบบสามหัวตรวจ >> 31 ส.ค.61
 • เอกสารร่าง ประกวดราคา การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับระบบความมั่นคงปลอดภัย >> 30 ส.ค.61
 • ประกาศร่าง ประกวดราคา การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับระบบความมั่นคงปลอดภัย >> 30 ส.ค.61
 • คุณลักษณะเฉพาะการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับระบบความมั่นคงปลอดภัย >> 30 ส.ค.61
 • คุณลักษณะเฉพาะ เครื่องเร่งอนุภาคที่ผลิตเฉพาะโฟตอนพลังงานมากกว่า 6 MV หรือผลิตอิเลคตรอนร่วมด้วย พร้อมชุดจำกัดรังสีแบบซี่ >> 24 ส.ค.61
 • ประกาศเอกสารประกวดราคา ซื้อเครื่องฉายแสงเร่งอนุภาคที่ผลิตเฉพาะโฟตอนพลังงานมากกว่า 6 MV หรือผลิตอิเลคตรอนร่วมด้วย พร้อมชุดจำกัดรังสีแบบซี่ >> 24 ส.ค.61
 • ปรับปรุงร่างลักษณะเครื่องเร่งอนุภาคที่ผลิตเฉพาะพลังงานมากกว่า 6 MV หรือผลิตอิเลคตรอนร่วมด้วย พร้อมชุดจำกัดลำรังสีแบบซี่ >> 17 ส.ค.61
 • ร่างเอกสาร 17-8-61 ประกวดราคาซื้อเครื่องฉายแสงเร่งอนุภาคที่ผลิตพลังงานมากกว่า 6 MV หรือผลิตอิเลคตรอนร่วมด้วย พร้อมชุดจำกัดลำรังสีแบบซี่ >> 17 ส.ค.61
 • ร่างประกาศ 17-8-61 ประกวดราคาซื้อเครื่องฉายแสงเร่งอนุภาคที่ผลิตเฉพาะโฟตอนพลังงานมากกว่า 6 MV หรือผลิตอิเลคตรอนร่วมด้วย พร้อมชุดจำกัดลำรังสีแบบซี่ >> 17 ส.ค.61
 • ประกาศซื้อเครื่องถ่ายภาพรังสีแกมมา >> 15 ส.ค.61
 • (ร่าง) ประกวดราคาซื้อเครื่องฉายแสงเร่งอนุภาคที่ผลิตเฉพาะโฟตอนพลังงานมากกว่า 6 MV หรือผลิตอิเลตครอนร่วมด้วย พร้อมชุดจำกัดลำรังสีแบบซี่ >> 7 ส.ค.61
 • คุณลักษณะเฉพาะเครื่องฉายแสงเร่งอนุภาคที่ผลิตเฉพาะโฟตอนพลังงานมากกว่า 6 MV >> 7 ส.ค.61
 • (ร่าง) เอกสารประกวดราคา ซื้อเครื่องฉายแสงเร่งอนุภาคที่ผลิตเฉพาะโฟตอนพลังงานมากกว่า 6 MV หรือผลิตอิเลตครอนร่วมด้วย พร้อมชุดจำกัดลำรังสีแบบซี่ >> 7 ส.ค.61
 • (ร่าง)ประกวดราคา ซื้อเครื่องถ่ายภาพรังสีแกมมาทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ >> 7 ส.ค.61
 • ยกเลิก ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องจี้ตัดโดยใช้หลักการกระแสไฟฟ้าต่ำสำหรับการทำหัตถการทางผิวหนัง >> 3 ก.ค.61
 • ประกาศประกวดราคา ซื้อเครื่องจี้ตัดโดยใช้หลักการกระแสไฟฟ้าต่ำสำหรับการทำหัตถการทางผิวหนัง >> 26 มิ.ย.61
 • คุณลักษณะเฉพาะเครื่องจี้ตัดโดยใช้หลักการกระแสไฟฟ้าต่ำสำหรับการทำหัตถการทางผิวหนัง >> 26 มิ.ย.61
 • รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องจี้ตัดโดยใช้หลักการของกระแสไฟฟ้าต่ำสำหรับการทำหัตถการทางผิวหนัง >> 14 มิ.ย.61
 • ร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อเครื่องจี้ตัดโดยใช้หลักการของกระแสไฟฟ้าต่ำสำหรับการทำหัตถการทางผิวหนัง >> 14 มิ.ย.61
 • ร่างประกาศประกวดราคา ซื้อเครื่องจี้ตัดโดยใช้หลักการของกระแสไฟฟ้าต่ำสำหรับการทำหัตถการทางผิวหนัง >> 14 มิ.ย.61
 • ร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อเครื่องจี้ตัดโดยใช้หลักการของกระแสไฟฟ้าต่่าส่าหรับการท่าหัตถการทางผิวหนัง >> 11 มิ.ย.61
 • รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ เครื่องจี้ตัดโดยใช้หลักการของกระแสไฟฟ้าต่่าส่าหรับการท่าหัตถการทางผิวหนัง >> 11 มิ.ย.61
 • ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องจี้ตัดโดยใช้หลักการของกระแสไฟฟ้าต่ำสำหรับการทำหัตถการทางผิวหนัง >> 11 มิ.ย.61
 • ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี เรื่อง ประกวดราคาเครื่องแม่ข่ายเพื่อสนับสนุนงานด้านรังสีวินิจฉัย (AI Server for X-RAY) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) >> 23 พ.ค.61
 • ประกาศ ขอบเขตของงาน (Term of Reference: TOR) การจัดซื้อเครื่องแม่ข่ายเพื่อสนับสนุนงานด้านรังสีวินิจฉัย (AI Server for X-RAY) >> 23 พ.ค.61
 • ร่างประกวดราคาซื้อเครื่องแม่ข่ายเพื่อสนับสนุนงานด้านรังสีวินิจฉัย (AI Server for X-RAY) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) >> 16 พ.ค.61
 • ขอบเขตของงาน (Term of Reference: TOR) การจัดซื้อเครื่องแม่ข่ายเพื่อสนับสนุนงานด้านรังสีวินิจฉัย (AI Server for X-RAY) >> 16 พ.ค.61
 • เอกสารประกวดราคา Monitor EKG >> 15 พ.ค.61
 • เอกสารประกวดราคา Defribrilator >> 15 พ.ค.61
 • คุณลักษณะเฉพาะ เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า Monitor EKG >> 15 พ.ค.61
 • คุณลักษณะเฉพาะ Defribrilator >> 15 พ.ค.61
 • ประกาศประกวดราคา ซื้อเครื่องเฝ้าและติดตามการทำงานของหัวใจและลักษณะชีพ Monitor EKG >> 15 พ.ค.61
 • ประกาศประกวดราคา ซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ Defribrilator >> 15 พ.ค.61
 • ประกาศร่าง TOR เครื่องเฝ้าและติดตามการทำงานของหัวใจและลักษณะชีพ Monitor EKG >> 19 เม.ย.61
 • ประกาศร่างTOR เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ Defribrilator >> 19 เม.ย.61
 • ประกาศประกวดราคา จ้างเหมาบริการเครื่องพิมพ์เอกสาร ปีงบประมาณ 2561 >> 10 เม.ย.61
 • คุณลักษณะเฉพาะจ้างเหมาบริการเครื่องพิมพ์เอกสารประจำปีงบ 2561 >> 30 มี.ค.61
 • ร่าง ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการเครื่องพิมพ์เอกสารประจำปีงบ 2561 >> 30 มี.ค.61
 • ร่าง เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการเครื่องพิมพ์เอกสารประจำปีงบ 2561 >> 30 มี.ค.61
 • ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการความเย็นระบบปรับอากาศ VRF >> 27 มี.ค.61
 • ประกาศจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมท่อเมนน้ำประปาภายในโรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี >> 19 มี.ค.61
 • ประกาศประกวดราคาซื้อ Monitor EKG >> 15 มี.ค.61
 • ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้า >> 15 มี.ค.61
 • ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารส่วนบน >> 15 มี.ค.61
 • ประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ Defribrilator >> 15 มี.ค.61
 • ร่าง TOR กล้องส่องตรวจระบบทางเดินน้ำดีส่วนบน >> 27 ก.พ.61
 • ประกาศร่าง TOR ซื้อเครื่องจี้และตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้า >> 27 ก.พ.61
 • ร่าง TOR ซื้อ Monitor EKG >> 23 ก.พ.61
 • ร่าง TOR ซื้อ เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ (Defribrilator) >> 23 ก.พ.61
 • ประกาศประกวดราคาซื้อเตียงไฟฟ้า >> 12 ก.พ.61
 • ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG 12 LEAD >> 5 ก.พ.61
 • ประกาศร่าง TOR เตียงไฟฟ้า >> 31 ม.ค.61
 • ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อเตียงไฟฟ้า >> 4 ม.ค.61
 • รายละเอียดคุณลักษณะจ้างเหมาบริการพิมพ์เอกสารประจำปีงบประมาณ 2560 >> 25 ธ.ค.60
 • ประกวดราคาซื้อ Set IV Infusion pump ด้วยวิธี e-bidding >> 18 ธ.ค.60
 • คุณลักษณะเฉพาะ Set IV Infusion pump >> 18 ธ.ค.60
 • ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งมะเร็งอุดรธานี ประกวดราคาซื้อเตียงไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) >> 12 ธ.ค.60
 • ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานีเผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาติดฟิล์มลดความร้อนและกรองแสงอาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย (ตึก 9 ชั้น) >>12 ธ.ค.60
 • ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานีเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ >>12 ธ.ค.60
 • สติ๊กเกอร์ Prepack แบบม้วนชนิด Direct Thermal >> 8 ธ.ค.60
 • วัสดุพิมพ์ปากสำหรับทำฟันปลอม Alginate Orthoprint >> 8 ธ.ค.60
 • จ้างจัดทำป้าย จำนวน 3 รายการ >> 8 ธ.ค.60
 • จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 100 KW เปลี่ยนอะไหล่ไดสตาร์ทพร้อมติดตั้ง >> 8 ธ.ค.60
 • วัสดุพิมพ์ปากสำหรับทำฟันปลอม Alginate Orthoprint >> 8 ธ.ค.60
 • (ร่าง) ประกวดราคาซื้อ Set IV Infusion pump >> 4 ธ.ค.60
 • คุณลักษณะเฉพาะ set IV Infusionpump >> 4 ธ.ค.60
 • ประกวดราคาซื้อ Colostomy จำนวน 2 รายการ >> 4 ธ.ค.60
 • ประกาศประกวดราคา ซื้อ IV Catheter >> 23 พ.ย.2560
 • (ร่าง) ประกาศประกวดราคา ซื้อ Colostomy จำนวน 2 รายการ >> 23 พ.ย.2560
 • คุณลักษณะเฉพาะ แป้นปิดรอบลำไส้ (Colostomy Ring) >> 22 พ.ย.2560
 • (ร่าง) ประกาศ TOR เตียงไฟฟ้า >> 22 พ.ย.60
 • (ร่าง) ประกาศประกวดราคา ซื้อ IV Cathete >> 16 พ.ย.60
 • จ้างเหมาเชื่อมต่อตู้สาขาโทรศัพท์สายในโรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี >> 6 ต.ค.60
 • ประกาศประกวดราคาจ้างเหมา X-ray Computer >> 3 ต.ค.60
 • ยกเลิกประกาศคนสวน >> 21 ก.ย.60 
 • ยกเลิกประกาศแม่บ้าน >> 21 ก.ย.60