• ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ซื้อกล้องส่องตรวจและรักษาหู คอ จมูก พร้อมระบบวิดีทัศน์ >> 25 พ.ค.65
 • ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ซื้อเตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรลด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) >> 7 เม.ย.65
 • ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดใหญ่ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) >> 29 มี.ค.65
 • ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร ประจำปีงบประมาณ 2565 >> 7 มี.ค.65
 • ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ซื้อเครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องวัดคาร์บอนไดออกไซด์และยาดมสลบในลมหายใจออกสำหรับการผ่าตัดทั่วไป >> 11 ก.พ.65
 • ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) >> 24 ม.ค.65
 • ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ซื้อโคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์ หลอดแอลอีดี >> 19 ม.ค.65
 • ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ซื้อเครื่องสำรองไฟสำหรับเครื่องถ่ายภาพรังสีแกมมาหลายระนาบพร้อมเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (SPECT/CT) ขนาด 120 kVA พร้อมติดตั้ง >> 5 ม.ค.65
 • ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ซื้อเตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรล จำนวน 1 เตียง >> 12 พ.ย.64
 • ราคากลาง (ราคาาอ้างอิง) ซื้อระบบการรักษาแบบรังสีศัลยกรรมของเครื่องเร่งอนุภาคแบบเกลียวหมุน >> 8 พ.ย.64
 • ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddding) >> 29 ต.ค.64
 • ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคแบบจอสีพร้อมภาควัดคาร์บอนไดร์ออกไซด์และออกซิเจน >> 29 ต.ค.64
 • ราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  จ้างเหมาบริการเครื่องพิมพ์เอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2565 >> 15 ก.ย.64
 • ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างเหมาบริการเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT SCAN) ประจำปีงบประมาณ 2565-2567 >> 15 ก.ย.64
 • ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างเหมาบริการทำให้ปราศจากเชื้อเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2565 >> 14 ก.ย.64
 • ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างเหมาบริการความเย็น ระบบปรับอากาศแบบ VRF ประจำปีงบประมาณ 2565 >> 14 ก.ย.64
 • ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างเหมาบริการบริหารจัดการผ้าแบบครบวงจร ปีงบประมาณ 2564  >> 14 ก.ย.64
 • ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร ประจำปีงบประมาณ 2565 >> 10 ก.ย.64
 • ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างเหมาบริการประอาหารสำเร็จรูปสำหรับผู้ป่วย ประจำปีงบประมาณ 2565 >> 8 ก.ย.64
 • ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) Set IV Infusion pump พร้อมบริการให้สารละลายน้ำผ่าน Infusion pump >> 7 ก.ย.64
 • ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วัสดุการแพทย์ Colostomy >> 2 ส.ค.64
 • ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ถุงมือสำหรับตรวจโรคชนิดไม่ปราศจากเชื้อ >> 2 ส.ค.64
 • ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) หน้ากากฉายรังสีแบบยาว >> 31 ส.ค.64
 • ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างเหมาบริการดูแลสวน ประจำปีงบประมาณ 2565 >> 31 ส.ค.64
 • ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศแฟลตพักแพทย์ จำนวน 12 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) >> 9 ส.ค.64
 • ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างเหมาพัฒนาระบบเครือข่ายไร้สายรองรับ IoT ในสถานการณ์ Covid-19 >> 22 ก.ค.64
 • ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างปรับปรุงห้องแม่ข่ายสำรอง >> 15 มิ.ย.64
 • ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างปรับปรุงและเปลี่ยนวัสดุ-อุปกรณ์ห้องน้ำแฟลตต้นรัก >> 8 มี.ค.64
 • ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้อเครื่องถ่ายภาพรังสีนอกช่องปาก >> 16 ก.พ.64
 • ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เครื่องล้างกล้องส่องตรวจชนิด 2 หัว >> 14 ม.ค.64
 • ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ซื้อเครื่องล้างกล้องส่องตรวจชนิด 2 หัว >> 6 ม.ค.64
 • ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) งานจ้างปรับปปรุงทาสีหลังคาและทาสีโครงเหล็กทางเดิน Coverway >> 2 ธ.ค.63
 • ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ซื้อระบบตรวจสอบความถูกต้องของแผนการรักษาทางรังสีและความแม่นยำถูกต้องของเครื่องฉายรังสีก่อนการฉายรังสีผู้ป่วยฯ >> 24 พ.ย.63
 • ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 72 ยูนิต 6 ชั้น >> 23 พ.ย.63
 • ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบปรับอากาศชนิดแขวนลอยสำหรับหอผู้ป่วยหนัก (ICU)  >> 18 พ.ย.63
 • ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบปรับห้องแยกโรคสำหรับผู้ป่วยติดเชื้อทางเดินหายใจชนิด แรงดันลบ (Negative Pressure room ) >> 17 พ.ย. 63
 • ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างเหมาส่งตรวจวิเคราะห์ทางด้านพยาธิวิทยากายวิภาค >> 16 พ.ย.63
 • ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ถุงมือ Dispose >> 16 พ.ย.63
 • ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างปรับปรุงห้องผสมยาเคมีบำบัด >> 16 พ.ย.63
 • ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบปรับอากาศห้องแยกโรคสำหรับผู้ป่วยทางเดินหายใจ >> 10 พ.ย.63
 • ราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  ซื้อเครื่องฉายรังสีแบบเกลียวหมุน >> 30 ต.ค.63
 • ราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  ซื้อระบบตรวจสอบความถูกต้องฯ >> 30 ต.ค.63
 • ราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  ซื้อระบบแสดงภาพอวัยวะฯ >> 30 ต.ค.63
 • ราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  ซื้อระบบเครื่องวางแผนการรักษาแบบแปรความเข้มเชิงปริมาตรฯ >> 30 ต.ค.63
 • ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) หน้ากากฉายรังสี >> 21 ก.ย.63
 • ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) Colostomy >> 17 ก.ค.63
 • ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ซื้อ set Infusion pump พร้อมบริการให้สารละลายน้ำผ่าน Infusion pump >> 17 ก.ค.63
 • ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างเหมาบริการทำความสะอาด >>20 ส.ค.63
 • ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ตารางราคากลางจ้างเหมาส่งตรวจวิเคราะห์กายวิภาค >>20 ส.ค.63
 • ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) งานจ้างเหมาบริการดูแลสวน ปีงบประมาณ 2564 >>20 ส.ค.63
 • ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างเหมาบริการ CT SCAN ปีงบประมาณ 2564 >>20 ส.ค.63
 • ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างเหมาบริการเครื่องพิมพ์เอกสาร ปีงบประมาณ 2564 >> 11 ส.ค.63
 • ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างเหมาบริการทำให้ปราศจากเชื้อ (จ่ายกลาง) ปีงบประมาณ 2564 >> 11 ส.ค.63
 • ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างเหมาบริการประกอบอาหาร ปีงบประมาณ 2564 >> 11 ส.ค.63
 • ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างเหมาพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์ดิจิทัล >> 6 ส.ค.63
 • ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจ้างก่อสร้างปรับปรุงคุณภาพอากาศอาคาคอำนวยการและผู้ป่วยนอก ชั้น 1-3 >> 6 ส.ค.63
 • ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ซื้อชุดอุปกรณ์ตรวจ หู คอ จมูก >> 30 มิ.ย.63
 • ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) TOR ชุดเครื่องกำหนดตำแหน่งและรูปร่างของรอยโรคและอวัยวะปกติข้างเคียง จำนวน 1 เครื่อง >> 27 พ.ค.63
 • ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ >> 10 เม.ย.63
 • ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างเหมาบริการเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Scan) ปีงบประมาณ 2563 >> 18 ก.พ.63
 • ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดซื้อชุดเครื่องรับสัญญาณภาพเอกซเรย์ดิจิตอล ชนิดชุดรับภาพแฟลตพาแนล >> 13 ม.ค.63
 • ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เครื่องวางแผนการรักษาแบบแปรความเข้มเชิงปริมาตร 1 เครื่อง >> 10 ม.ค.63
 • ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ซื้อเครื่องใส่แร่รังสีระยะใกล้แบบสามมิติพร้อมเครื่องวางแผนระยะใกล้แบบสามมิติ >> 10 ม.ค.63
 • ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้อระบบนำวิถีพร้อมชุดอุปกรณ์ปรับประสิทธิภาพ เครื่องเร่งอนุภาครังสีสำหรับการฉายรังสีแบบเชิงปริมาตร 1 ระบบ >> 10 ม.ค.63
 • ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) Colostomy จำนวน 2 รายการ >> 16 ก.ย. 62
 • ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) Set IV Infusion pump พร้อมให้สารละลายน้ำผ่าน Infusion pump >> 16 ก.ย. 62
 • ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) หน้ากากฉายรังสี จำนวน 2 รายการ >> 16 ก.ย.62   
 • ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างปรับปรุงทาสีภายนอกอาคารบำบัดรักษา1.2 และอาคารหอผู้ป่วยใน1.2 >> 13 ก.ย. 62
 • ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างเหมาบริการบริหารจัดการผ้าแบบครบวงจร ปีงบประมาณ 2563 >> 3 ก.ย.62
 • ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างเหมาส่งตรวจวิเคราะห์ทางด้านพยาธิวิทยากายวิภาค ปีงบประมาณ 2563 >> 3 ก.ย.62
 • ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างเหมาบริการความเย็น ระบบปรับอากาศแบบ VRF ประจำปีงบประมาณ 2563 >> 3 ก.ย.62
 • ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างเหมาบริการประกอบอาหารสำเร็จรูปสำหรับผู้ป่วย ปีงบประมาณ 2563 >> 30 ส.ค.62
 • ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างเหมาบริการดูแลสวน ประจำปีงบประมาณ 2563 >> 30 ส.ค.62
 • ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างเหมาบริการทำให้ปราศจากเชื้อเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2563 >> 30 ส.ค.62
 • ที่มาของราคากลาง/ราคาอ้างอิง จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี ปีงบประมาณ 2563 >> 30 ส.ค.62
 • ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างเหมาบริการเครื่องพิมพ์เอกสาร ปีงบประมาณ 2563 >> 30 ส.ค.62
 • ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การซื้อเครื่องช่วยใส่ท่อช่วยหายใจระบบวีดิทัศน์ (Video Laryngoscope) จำนวน 1 เครื่อง >> 19 ส.ค.62
 • ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การซื้อเครื่องช่วยใส่ท่อช่วยหายใจระบบวีดีทัศน์ (Video Laryngoscope) จำนวน 1 เครื่อง >> 7 ส.ค.62
 • รายละเอียด CT >>05 ก.พ. 62
 • ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ >>05 ก.พ. 62
 • ร่างประกวดราคาจ้างเหมา บริการ X-Ray Computer ทางรังสีวินิจฉัย >>05 ก.พ. 62
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) >>05 ก.พ. 62
 • รายละเอียดการจ้างเหมาบริการ X-Ray Computer ทางรังสีรักษา >>05 ก.พ. 62
 • ร่างเอกสารประกวดราคา >>29 ม.ค. 62
 • ประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า >>29 ม.ค. 62
 • ร่าง TOR solar rooftop >>29 ม.ค. 62
 • แบบระบบผลิตไฟฟ้า >>29 ม.ค. 62
 • ตารางราคากลาง >>29 ม.ค. 62
 • ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) หน้ากากฉายรังสี >> 30 พ.ย.61
 • ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างเหมาบริการประกอบอาหารสำเร็จรูปสำหรับผู้ป่วย ประจำปีงบประมาณ 2562 >> 22 พ.ย.61
 • ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างเหมาบริการประกอบอาหารสำเร็จรูปสำหรับผู้ป่วย ประจำปีงบประมาณ 2562 >> 3 ต.ค.61
 • ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างเหมาบริการเครื่องถ่ายเอกสาร ปีงบประมาณ 2562 >> 3 ต.ค.61
 • ราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  Colostomy >> 24 ก.ย.61
 • ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) Set IV Infusion pump พร้อมบริการให้สารละลายน้ำผ่าน Infusion pump >> 20 ก.ย.61
 • ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างก่อสร้างโรงจอดรถและถนนรอบอาคารแฟลตพักแพทย์ 6 ชั้น >> 18 ก.ย.61
 • ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างเหมาบริการความเย็น ระบบปรับอากาศแบบ VRF ปีงบประมาณ 2562 >> 7 ก.ย.61
 • ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างเหมาบริการดูแลสวน ปีงบประมาณ 2562 >> 7 ก.ย.61 
 • ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับพัฒนาระบบความมั่นคงปลอดภัยและระบบความพร้อมสูง >> 7 ก.ย.61
 • ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างเหมาส่งตรวจวิเคราะห์ทางด้านพยาธิวิทยากายวิภาค >> 5 ก.ย.61 
 • ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างเหมาบริการประกอบอาหารสำเร็จรูปสำหรับผู้ป่วย >> 5 ก.ย.61
 • ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างเหมาบริการทำให้ปราศจากเชื้อเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ >> 5 ก.ย.61
 • ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างเหมาบริการเครื่องพิมพ์เอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2562 >> 5 ก.ย.61 
 • ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างเหมาบริการทำความสะอาด >> 5 ก.ย.61
 • ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสีแบบสามหัวตรวจ >> 31 ส.ค.61
 • ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับระบบความมั่นคงปลอดภัย >> 30 ส.ค.61
 • ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ซื้อเครื่องฉายแสงเร่งอนุภาคที่ผลิตเฉพาะโฟตอน >> 17 ส.ค.61
 • ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ซื้อเครื่องฉายแสงเร่งอนุภาคที่ผลิตเฉพาะโฟตอนพลังงานมากกว่า 6 MV หรือผลิตอิเลตครอนร่วมด้วย พร้อมชุดจำกัดลำรังสีแบบซี่ >> 7 ส.ค.61
 • ร่างราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ซื้อเครื่องถ่ายภาพรังสีแกมมาทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ >> 7 ส.ค.61
 • ตารางราคากลาง เครื่องจี้ตัดโดยใช้หลักการกระแสไฟฟ้าต่ำสำหรับการทำหัตถการทางผิวหนัง >> 26 มิ.ย.61
 • ราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  ซื้อเครื่องจี้ตัดโดยใช้หลักการของกระแสไฟฟ้าต่ำสำหรับการทำหัตถการทางผิวหนัง >> 14 มิ.ย.61
 • ตารางราคากลาง ซื้อเครื่องจี้ตัดโดยใช้หลักการของกระแสไฟฟ้าต่่าส่าหรับการท่าหัตถการทางผิวหนัง โรงพยาบาลมะเร็งอุดธานี ปีงบประมาณ 2561 >> 11 มิ.ย.61
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อเครื่องแม่ข่ายเพื่อสนับสนุนงานด้านรังสีวินิจฉัย (AI Server for X-RAY) >> 23 พ.ค.61
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง >> 16 พ.ค.61
 • ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) Monitor EKG >> 15 พ.ค.61
 • ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) Defribrilator >> 15 พ.ค.61
 • ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เครื่องเฝ้าและติดตามการทำงานของหัวใจและลักษณะชีพ Monitor EKG >> 19 เม.ย.61
 • ราคากลาง(ราคาอ้างอิง) เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ Defribrilator >> 19 เม.ย.61
 • ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างเหมาบริการเครื่องพิมพ์เอกสาร ปีงบประมาณ 2561 >> 10 เม.ย.61
 • ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างเหมาบริการเครื่องพิมพ์เอกสาร ประจำปีงบ 2561 >> 30 มี.ค.61
 • ราคากลาง(ราคาอ้างอิง) กล้องส่องตรวจระบบทางเดินน้ำดีส่วนบน >> 27 ก.พ.61
 • ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้า >> 27 ก.พ.61
 • ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) Monitor EKG >> 23 ก.พ.61
 • ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ (Defribrilator) >> 23 ก.พ.61
 • ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG 12 LEAD >> 5 ก.พ.61
 • ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นกระแทก Extracorporeal Shockwave >> 31 ม.ค.61
 • ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เตียงไฟฟ้า >> 31 ม.ค.61
 • ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างเหมาวางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (LAN) และระบบไฟฟ้า ชั้นใต้ดิน,ชั้น1,2 อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย (ตึก 9 ชั้น)  โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี >> 23 ม.ค.61
 • ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ซื้อวัสดุครุภัณฑ์การแพทย์  รายการเครื่องมือทางกายภาพบำบัด จำนวน 20 รายการ >> 4 ม.ค.61
 • ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างเหมาติดตั้งฟิล์มลดความร้อนและกรองแสงชนิดสะท้อนความร้อนอาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย (ตึก 9 ชั้น) >> 25 ธ.ค.60
 • ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) Set IV Infusion pump >> 18 ธ.ค.60
 • ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วัสดุไฟฟ้า จำนวน 127 รายการ >> 4 ธ.ค.60
 • ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วัสดุประปา จำนวน 190 รายการ >> 4 ธ.ค.60
 • ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) set Iv Infusionpum >> 4 ธ.ค.60
 • ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการ Colostomy >> 22 พ.ย.2560
 • ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เตียงไฟฟ้า >> 22 พ.ย.60
 • ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างเหมาเทพื้นถนน คสล. และงานฝารางระบายน้ำ เชื่อมถนนระหว่างอาคารอำนวยการกับอาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย (ตึก 9 ชั้น) >> 20 พ.ย.60
 • ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เตียงไฟฟ้า >> 20 พ.ย.60
 • ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) IV Cathete >> 14 พ.ย.60
 • ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างเหมาเดินสายไฟติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าและเดินท่อติดตั้งมิเตอร์น้ำประปา ชั้น 7 อาคารตึก 9 ชั้น >> 10 พ.ย.60
 • ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2561 >> 7 พ.ย.60
 • ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วัสดุงานบ้านงานครัว รายการถังขยะพร้อมสกรีนข้อความ >> 27 ต.ค.60
 • ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างเหมาติดตั้งประตูอัตโนมัติ (Auto Door)บริเวณด้านหน้าชั้น 1 อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย (ตึก 9 ชั้น) >> 19 ต.ค.60
 • ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการซื้อออกซิเจนทางการแพทย์ท่อใหญ่ >> 17 ต.ค.60
 • ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจ้าง X-Ray Computer >> 3 ต.ค.60 
 • ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจ้างบริการทำให้ปราศจากเชื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ปี2561 >> 18 ก.ย.60
 • ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) กล้องส่องตรวจกระเพราะอาหารฯ >> 13 ก.ย.60