•  
 • คุณลักษณะเฉพาะยา Irinotecan 100 mg inj >> 10 ก.พ.64
 • คุณลักษณะเฉพาะยา Gemcitabine 1 g inj >> 10 ก.พ.64
 • ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อยา irinotecan 100 mg inj ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ >> 1 ก.พ.64
 • ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อยา gemcitabine 1 g inj ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ >> 1 ก.พ.64
 • ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อยา fluorouracil 1g/20 ml inj ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ >> 1 ก.พ.64
 •  
 •  
 • ร่างประกาศประกวดราคายา Cisplatin 50 mg/50 ml inj >> 17 ธ.ค.63
 • ประกาศการสืบราคายาและวัสดุเภสัชกรรม ปีงบประมาณ 2564 >> 8 ต.ค.63
 • ประกาศประกวดราคาซื้อยา Cisplatin 50 mg inj โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ >> 2 มี.ค.63
 • ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อยา cisplatin 50 mg inj ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ >> 21 ม.ค.63
 • ร่างประกาศประกวดราคายา Irinotecan 100 mg inj (ปรับปรุง) >> 23 ธ.ค.62
 • ประประกาศประกวดราคายา Gemcitabine 1 g inj >>23 ธ.ค.62
 • ประกาศประกวดราคายา Pemetrexed 500 mg inj >>23 ธ.ค.62
 • ประกาศประกวดราคายา Bevacizumab 100 mg inj >>23 ธ.ค.62
 • ประกาศประกวดราคายา Cisplatin 50 mg inj >> 16 ธ.ค.62
 • ประกาศประกวดราคายา Carboplatin 450 mg inj >> 16 ธ.ค.62
 • ประกาศประกวดราคายา Capecitabine 500 mg tab >> 16 ธ.ค.62
 • ประกาศประกวดราคายา Temozolomide 100 mg cap >> 16 ธ.ค.62
 • ประกาศประกวดราคายา Docetaxel 80 mg inj >> 16 ธ.ค.62
 • ประกาศประกวดราคายา Paclitaxel 300 mg inj >> 16 ธ.ค.62
 • ร่างประกาศประกวดราคายา Bevacizumab 100 mg inj >> 11 ธ.ค.62
 • ร่างประกาศประกวดราคายา Pemetrexed 500 mg inj >> 11 ธ.ค.62
 • ร่างประกาศประกวดราคายา Letrozole 2.5 mg tab >> 11 ธ.ค.62
 • ร่างประกาศประกวดราคายา Gemcitabine 1 g inj >> 11 ธ.ค.62
 • ร่างประกาศประกวดราคายา Carboplatin 450 mg inj >> 6 ธ.ค.62
 • คุณลักษณะเฉพาะยา  Gemcitabine 1 g inj >> 6 ธ.ค.62
 • ประกาศประกวดราคายา Calcium folinate 300 mg inj >> 6 ธ.ค.62
 •  
 • คุณลักษณะเฉพาะยา Docetaxel 80 mg inj >> 3 ธ.ค. 62
 • คุณลักษณะเฉพาะยา Irinotecan 100 mg inj >> 3 ธ.ค. 62
 • คุณลักษณะเฉพาะยา Paclitaxel 300 mg inj >> 3 ธ.ค. 62
 • ร่างประกาศประกวดราคาซื้อยา Docetaxel 80 mg inj >> 3 ธ.ค. 62
 • ร่างประกาศประกวดราคาซื้อยา Irinotecan 100 mg inj >> 3 ธ.ค. 62
 • ร่างประกาศประกวดราคาซื้อยา Paclitaxel 300 mg inj >> 3 ธ.ค. 62
 • ประกาศประกวดราคาซื้อยา Fluorouracil 1 g inj >> 27 พ.ย. 62
 • ประกาศประกวดราคาซื้อยา Oxaliplatin 50 mg inj >> 27 พ.ย. 62
 • ประกาศประกวดราคาซื้อยา Calcium folinate 300 mg inj >> 27 พ.ย. 62
 • คุณลักษณะยา Calcium folinate 300 mg inj >> 27 พ.ย. 62
 • คุณลักษณะยา Oxaliplatin 50 mg inj >> 27 พ.ย. 62
 • คุณลักษณะยา Fluorouracil 1 g inj >> 27 พ.ย. 62
 • ประกาศ ขยายเวลาการสืบค้นราคายาประจำปีงบประมาณ 2562 >> 1 มี.ค.62
 • ประกาศ การสืบราคายา ประจำปีงบประมาณ 2562 >>04 ก.พ. 62
 • ขั้นตอนการเสนอราคายาและรายการยาสำหรับการสืบค้นราคายาประจำปีงบประมาณ 2562  >>04 ก.พ. 62
 • ประกาศประกวดราคาซื้อยา Irinotecan 100 mg/5 ml inj >>25 ม.ค. 62
 • ประกาศประกวดราคาซื้อยา Oxaliplatin 50 mg/10 ml inj >>25 ม.ค. 62
 • (ร่าง) ประกาศประกวดราคาซื้อยา Irinotecan 100 mg/5 ml inj >>17 ม.ค. 62
 • (ร่าง) ประกาศประกวดราคาซื้อยา Oxaliplatin 50 mg/10 ml inj >>17 ม.ค. 62
 • ประกวดราคาซื้อยา Trastuzumab 440 mg inj ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ >>11 ม.ค. 62
 •  ประกวดราคาซื้อยา Letrozole 2.5 mg tab ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ >>11 ม.ค. 62
 • (ร่าง) ประกาศประกวดราคาซื้อยา Trastuzumab 440 mg inj >>03 ม.ค. 62
 • (ร่าง) ประกาศประกวดราคาซื้อยา Letrozole 2.5 mg tab >>03 ม.ค. 62
 • คุณลักษณะยา Trastuzumab 440 mg inj >> 28 ธ.ค.61
 • คุณลักษณะยา Letrozole 2.5 mg tab >> 28 ธ.ค.61
 • ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อยา Paclitaxel 300 mg inj ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) >> 19 เม.ย.61
 • ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อยา Imatinib 400 mg tab ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ >> 3 ม.ค.61
 • ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อยา Oxaliplatin 200 mg inj ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ >> 3 ม.ค.61
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการซื้อยาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง >> 29 ธ.ค.60
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Letrozole 2.5 mg tab โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ >> 29 ธ.ค.60
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Capecitabine 500 mg tabโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ >> 26 ธ.ค.60
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Carboplatin 450 mg inj โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ >> 25 ธ.ค.60
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Fluorouracil 500 mg inj โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ >> 25 ธ.ค.60
 • ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อยา NSS 100 ml ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ >> 25 ธ.ค.60
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการซื้อยาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง >> 25 ธ.ค.60
 • ประกาศ ประกวดราคาซื้อยา Docetaxel 20 mg/ml inj โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) >> 19 ธ.ค.60
 • ประกาศ ประกวดราคาซื้อยา Docetaxel 80 mg/4 ml inj โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) >> 19 ธ.ค.60
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Trastuzumab 440 mg inj โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ >> 13 ธ.ค.60
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Irinotecan 100 mg inj โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ >> 13 ธ.ค.60
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Oxaliplatin 50 mg inj โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ >> 13 ธ.ค.60
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง >> 13 ธ.ค.60
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยา Doxorubicin 50 mg/25 ml inj โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ >> 12 ธ.ค.60
 • ประกาศ ประกวดราคาซื้อยา Imatinib 400 mg tab โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) >> 6 ธ.ค.60
 • ประกาศ ประกวดราคาซื้อยา Capecitabine 500 mg tab โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) >> 6 ธ.ค.60
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อยาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง >> 21 พ.ย.60
 • ประกาศ ประกวดราคาซื้อยา Doxorubicin 50 mg/25 ml inj โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) >> 17 พ.ย.60
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา ซื้อยาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง >> 15 พ.ย.60
 • คุณลักษณะเฉพาะของยา Letrozole 2.5 mg tab >> 14 พ.ย.60
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อยา Zoledronic acid 4 mg/100 ml inj โดยวิธีเฉพาะเจาะจง >> 10 พ.ย.60
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อยา Cetuximab 5 mg/ml 20 ml inj โดยวิธีเฉพาะเจาะจง >> 10 พ.ย.60
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Cetuximab 100 mg lnj โดยวิธีเฉพาะเจาะจง >> 10 พ.ย.60
 • ประกาศ ประกวดราคาซื้อยา Paclitaxel 300 mg inj โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ >> 9 พ.ย.60
 • ประกาศ ประกวดราคาซื้อยา Imipenem + Cilastatin 500 mg inj โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ >> 9 พ.ย.60
 • ประกาศ ประกวดราคาซื้อยา Iopromide 100 ml inj โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ >> 9 พ.ย.60
 • ประกาศ ประกวดราคาซื้อยา Folinic acid 300 mg/30 ml inj โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ >> 8 พ.ย.60
 • ประกาศ ประกวดราคาซื้อยา Docetaxel 80 mg /4 ml inj โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ >> 8 พ.ย.60
 • ประกาศ ประกวดราคาซื้อยา Docetaxel 20 mg/ml inj โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ >> 8 พ.ย.60
 • (ร่าง)ประกาศ ประกวดราคา (e-bidding) ยา Doxorubicin 50 mg inj >> 7 พ.ย.60
 • (ร่าง)ประกาศ ประกวดราคา (e-bidding) ยา Trastuzumab 440 mg inj >> 7 พ.ย.60
 • คุณลักษณะเฉพาะ ยา Doxorubicin 50 mg inj >> 7 พ.ย.60
 • คุณลักษณะเฉพาะ ยา Trastuzumab 440 mg inj >> 7 พ.ย.60
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายาและวัสดุเภสัชกรรม จำนวน 14 รายการ ที่จัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง >> 27 ต.ค.60
 • (ร่าง)ประกาศ ประกวดราคา (e-bidding) ยา Capecitabine 500 mg tab >> 24 ต.ค.60
 • (ร่าง)ประกาศ ประกวดราคา (e-bidding) ยา Irinotecan 300 mg inj >> 24 ต.ค.60
 • (ร่าง)ประกาศ ประกวดราคา (e-bidding) ยา Carboplatin 450 mg inj >> 24 ต.ค.60
 • (ร่าง)ประกาศ ประกวดราคา (e-bidding) ยา Oxaliplatin 50 mg inj >> 24 ต.ค.60
 • (ร่าง)ประกาศ ประกวดราคา (e-bidding) ยา Irinotecan 100 mg inj >> 24 ต.ค.60
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 4 รายการ ที่จัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง >> 19 ต.ค.60
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 รายการ >> 18 ต.ค.60
 • (ร่าง) ประกาศประกวดราคา (e-bidding) ยา NSS 100 ml >> 17 ต.ค.60
 • (ร่าง) ประกาศประกวดราคา (e-bidding) ยา Iopromide 300 mg / 100 ml inj >> 17 ต.ค.60
 • (ร่าง) ประกาศประกวดราคา (e-bidding) ยา Fluorouracil 500 mg/10 ml inj >> 17 ต.ค.60
 • (ร่าง) ประกาศประกวดราคา (e-bidding) ยา Oxaliplatin 200 mg / 40 ml inj >> 17 ต.ค.60
 • (ร่าง) ประกาศประกวดราคา (e-bidding) Folinic acid 300 mg inj >> 16 ต.ค.60
 • (ร่าง) ประกาศประกวดราคา (e-bidding) Paclitaxel 300 mg inj >> 16 ต.ค.60
 • (ร่าง) ประกาศประกวดราคา (e-bidding) Docetaxel 80 mg inj >> 16 ต.ค.60
 • (ร่าง) ประกาศประกวดราคา (e-bidding) Docetaxel 20 mg inj >> 16 ต.ค.60
 • (ร่าง) ประกาศประกวดราคา (e-bidding) Imatinib 400 mg tab >> 16 ต.ค.60
 • (ร่าง) ประกาศประกวดราคา (e-bidding) Imipenem 500 mg + cilastatin 500 mg inj >> 16 ต.ค.60
 • คุณลักษณะของยา Imipenem 500 mg + Cilastatin 500 mg inj >> 16 ต.ค.60
 • คุณลักษณะของยา Imatinib 400 mg tab >> 16 ต.ค.60
 • คุณลักษณะของยา Docetaxel 80 mg/4 ml >> 16 ต.ค.60
 • คุณลักษณะของยา Folinic acid 10 mg/ml 30 ml >> 16 ต.ค.60
 • คุณลักษณะของยา Paclitaxel 300 mg /50 ml inj >> 16 ต.ค.60
 • คุณลักษณะของยา Docetaxel 20 mg/ml >> 16 ต.ค.60
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา จำนวน 9 รายการ >> 16 ต.ค.60
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายาที่จัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 15 รายการ >> 12 ต.ค.60
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 18 รายการ >> 11 ต.ค.60
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา18 รายการ >> 5 ต.ค.60