รายชื่อผู้มีสิทธิใช้งานระบบบริหารจัดการความเสี่ยง (HRMS) แบ่งเป็นกลุ่มดังนี้

o คณะกรรมการ

o หัวหน้ากลุ่มงาน

o เจ้าหน้าที่

o ผู้ดูแลระบบ (admin)

o data set

 

ขั้นตอนการเข้าใช้จะต้องเข้าไปที่โปรแกรม >> https://hrms129.thai-nrls.org/hrms12276/Account/Login

หลังจากนั้นให้กรอก user ID ที่ได้รับ และใช้ password : a12345 แล้ว login และดำเนินการกำหนด password ตัวเองใหม่ กำหนด password ใหม่ ต้องกำหนดให้มีตัวอักษรอย่างน้อย 1 ตัว (หากมีเฉพาะตัวเลขอย่างเดียวโปรแกรมจะไม่ยอมให้ บันทึกการเปลี่ยนแปลง) และขอความกรณุาจดจำรหัสผ่านของท่านไว้เสมอเพื่อใช้ในการเข้าใช้งานโปรแกรม