ขอความร่วมมือทำแบบสำรวจวัฒนธรรมความปลอดภัยของโรงพยาบาล ประจำปี 2564

  หนังสือแจ้งเวียน

 ตรวจสอบรายชื่อและรหัสผ่าน 14 หลัก

ทำแบบสำรวจได้ที่  http://hscs.ha.or.th/