Uncategorised

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบปรับอากาศชนิดแขวนลอยสำหรับหอผู้ป่วยหนัก (ICU) ชนิดแรงดันบวก (Positive Pressure) โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 รายการ

  1. เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบปรับอากาศชนิดแขวนลอยสำหรับหอผู้ป่วยหนัก (ICU) ชนิดแรงดันบวก (Positive Pressure)
  2. แบบรูปรายการ
  3. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศชนิดแขวนลอยสำหรับหอผู้ป่วยหนัก (ICU)
  4. สูตรการปรับราคาค่างานก่อสร้าง (ค่า K)
  5. บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร
  6. ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบปรับอากาศชนิดแขวนลอยสำหรับหอผู้ป่วยหนัก (ICU) ชนิดแรงดันบวก (Positive Pressure)
  7. งวดงาน งวดเงิน
  8. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง

 

ประกาศ ณ วันที่ 18 พ.ย.63

ร่างประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบปรับอากาศชนิดแขวนลอยสำหรับหอผู้ป่วยหนัก (ICU) ชนิดแรงดันบวก (Positive Pressure) โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 รายการ

1. ร่างประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบปรับอากาศชนิดแขวนลอยสำหรับหอผู้ป่วยหนัก (ICU) ชนิดแรงดันบวก (Positive Pressure) โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 รายการ

2.ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบปรับอากาศชนิดแขวนลอยสำหรับหอผู้ป่วยหนัก (ICU) ชนิดแรงดันบวก (Positive Pressure)  โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 รายการ
3. ร่างงวดงาน งวดเงิน
4. ร่างตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
5. ร่างบัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร
6. ร่างแบบรูปรายการ
7. ร่างสูตรการปรับราคาค่างานก่อสร้าง (ค่า K)
8. ร่างเอกสารรายละเอียดจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบปรับอากาศชนิดแขวนลอยสำหรับหอผู้ป่วยหนัก (ICU) ชนิดแรงดันบวก (Positive Pressure)

1.ร่างประกาศ ประกวดราคารจ้างก่อสร้างปรับปรุงคุณภาพอากาศอาคาคอำนวยการและผู้ป่วยนอก ชั้น 1-3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2.ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างก่อสร้างปรับปรุงคุณภาพอากาศอาคาคอำนวยการและผู้ป่วยนอก ชั้น 1-3
3.ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
4.แบบปรับปรุงคุณภาพอากาศอาคารอำนวยการและผู้ป่วยนอก ชั้น1-3 โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี จำนวน 37 แผ่น
5.แบบปรับปรุงห้องแยกการติดเชื้อทางอากาศ ตามเอกสารเลขที่ ก.35 มี.ค63 กองแบบแผน จำนวน 41 แผ่น
6.แบบก่อสร้างจริง (AS BUILD) ชั้นที่เกี่ยวข้อง ชั้น1
7.แบบก่อสร้างจริง (AS BUILD) ชั้นที่เกี่ยวข้อง ชั้น2
8.แบบก่อสร้างจริง (AS BUILD) ชั้นที่เกี่ยวข้อง ชั้น3
9.รายการประกอบแบบก่อสร้าง จำนวน 6 แผ่น
10.มาตรฐานการก่อสร้างอาคารของกองแบบแผน พ.ศ.2553
11.รายการผลิตภัณฑ์วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างมาตรฐานเอกสารเลขที่ ก.146 ก.ย 53
12.รายละเอียดข้อกำหนดระบบเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (SPLIT TYPE) เอกสารเลขที่ ก.150 ก.ย. 53
13.บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร
14.รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะจ้างปรับปรุงคุณภาพอากาศอาคาคอำนวยการและผู้ป่วยนอก ชั้น 1-3
15.งวดงาน-งวดเงิน และระยะเวลาการก่อสร้าง
16.สูตรค่า K