📢 ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี
ขอเชิญผู้ทีมีความประสงค์รับวัคซีนเข็มกระตุ้น 💉เข็ม 3 (Booster Dose) ด้วย AstraZeneca 💉
กลุ่มเป้าหมาย
- เคยได้รับวัคซีน Sinovac เข็ม 1 และ เข็ม 2 ไม่น้อยกว่า 3 เดือน
- เคยได้รับวัคซีน Sinopharm เข็ม 1 และ เข็ม 2 ไม่น้อยกว่า 3 เดือน
- ผู้ที่ลงทะเบียนจองวัคซีนกระตุ้นเข็ม 3 กับโรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี
*** กรุณาเตรียมใบรับรองการฉีดวัคซีน (เอกสาร/รูปภาพ/ผ่านแอพ อย่างใดอย่างหนึ่ง) เพื่อนำมาแสดงในวันที่ฉีดวัคซีน ***
(*) รับ Walk in เข็ม 3 (*)

(calendar) มารับวัคซีนในวันที่ 23 - 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30-12.00 น.
📌ชั้น 8 อาคารอำนวยการฯ รพ.มะเร็งอุดรธานี


ผู้ที่ลงทะเบียนจองวัคซีนกระตุ้นเข็ม 3 ไว้ ตรวจสอบรายชื่อได้ที่  https://www.udch.go.th/vaccine.html