รพ.มะเร็งอุดรธานีให้บริการฉีดวัคซีน AstraZeneca เข็ม 1,2,3,4
ขอให้ประชาชนที่จะมาติดต่อ ' เตรียมประวัติการรับวัคซีนและบัตรประชาชน' ของท่านมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่
ติดต่อได้ที่ งานบริการผู้ป่วยนอก ชั้น 1 อาคารอำนวยการฯ โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี (ให้บริการจนกว่าวัคซีนจะหมด)
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
หมายเหตุ
รพ.มะเร็งอุดรธานี ไม่มีไฟเซอร์และโมเดอร์น่า หากท่านต้องการไฟเซอร์หรือโมเดอร์น่า ให้ท่านติดต่อศูนย์วัคซีนอื่นๆ