ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของโรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ.2540 ที่ต้องการให้ประชาชนมีโอกาสในการรับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการต่างๆ ของรัฐเพื่อให้ประชาชนสามารถค้นหาข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานราชการได้ด้วยตนเองในเบื้องตน รวมทั้งส่งเสริมให้การบริหารงานของรัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การบริการของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของกรมการแพทย์ดำเนินงานโดยฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี ตั้งอยู่ที่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ชั้น 6 ในอาคารอำนวยการและผู้ป่วยนอก ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี โดยมีเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์คอยอำนวยความสะดวกและให้คำแนะนำแก่ผู้มาสอบถามและค้นคว้า ดังนี้

  1. นางสุภาพร ณรงค์พันธ์
  2. นายวุฒิพงษ์ มหาเสนา

เอกสารที่นำมาเก็บไว้ที่ศูนย์ข้อมูลฯ ได้แก่

ดัชนีรวมศูนย์ข้อมูลข่าวสาร