1. ร่างประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาพัฒนาระบบเครือข่ายไร้สายรองรับ IoT ในสถานการณ์ Covid-19 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  2. ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาพัฒนาระบบเครือข่ายไร้สายรองรับ IoT ในสถานการณ์ Covid-19 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  3. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะจ้างเหมาพัฒนาระบบเครือข่ายไร้สายรองรับ IoT ในสถานการณ์ Covid-19
  4. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดจ้างเหมาพัฒนาระบบเครือข่ายไร้สายรองรับ IoT ในสถานการณ์ Covid-19

ประกาศ ณ วันที่ 15 ก.ค.64