1. คู่มือแนวปฏิบัติ New normal OPD

2. คู่มือ IPD COVID19

3. คู่มือ ER COVID19 020663

4. คู่มือ ICU COVID19 update

5. คู่มือ New Normal Rehab

6. คู่มือ ทันตกรรม

6.1. แนวทางปฏิบัติการักษาทางทันตกรรมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19

6.2. แนวทางปฏิบัติ การรักษาทางทันตกรรมในสถานการณ์การระบาดของ COVID-19

6.3  แนวทางปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนการรักษาทันตกรรม

7. คู่มือ New Normal Lab

8. คู่มือการจัดบริการคลินิกเบาหวาน ความดันโลหิตสูงวิถีใหม่

9. คู่มือ OR

9.1 แนวปฏิบัติ OR ฉบับที่ 1

9.2 แนวปฏิบัติ OR ฉบับที่ 2

9.3 แนวปฏิบัติ OR ฉบับที่ 3

9.4 แนวปฏิบัติ OR ฉบับที่ 4

9.5 แนวทางการปรับปรุงห้องผ่าตัดความดันลบ Modify OR

10. แนวทางการจัดตั้งคลินิกตรวจโรคระบบทางเดินหายใจ ARI

11. แนวปฏิบัติทางรังสีรักษา

12. แนวปฏิบัติใหม่ทางรังสีวินิจฉัย

13. new normal Psychaitry