ประเด็นยุทธศาสตร์

  1. ความสามารถในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งที่มีคุณภาพและมาตรฐานสากล (International standard of cancer patient care)
  2. การจัดการองค์กรสมรรถนะสูง (High performance organization)

แผนปฏิรูป Reform Roadmap

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามประเด็นการปฏิรูปของหน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์ รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ค่านิยม  (Values)

  1. ทำงานประสานเป็นทีม (Harmonization)
  2. รักในงานที่ทำ ( Love to Work)
  3. ให้เกียรตินับถือซึ่งกันและกัน ( Respect)
  4. ทางสายกลางสู่ความสำเร็จ (Middle Path)