วิสัยทัศน์ (VISION)

ความเป็นเลิศในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง

(Excellence in Cancer Patient Care)

 

  

พันธกิจ (MISSION)

ให้การดูแลรักษาที่เชื่อถือได้ตามหลักฐานทางวิชาการและทีมผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์

(Promising Care by Evidence Based and Professionals Multidisciplinary Team)