ชื่อผลงานวิจัย ชื่อผู้วิจัย ปีที่ตีพิมพ์
ประสิทธิผลของหุ่นยนต์ขนาดเล็กต่อการลดปวดในผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกที่ได้รับการรักษาด้วยการใส่แร่กัมมันตรังสี ชนิดอัตราแผ่ปริมาณรังสีสูง ชญานิศ ชำนาญจันทร์, สุวิญญา ธนสีลังกูล 2562
ผลการพัฒนารูปแบบการป้องกันการติดเชื้อปอดอักเสบที่สัมพันธ์กับการใช้เครื่องช่วยหายใจในผู้ป่วยโรคมะเร็ง โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี บัญญัติ ผ่านจังหาร 2562
การพัฒนาระบบบริการทำให้ปราศจากเชื้อเครื่องมือรักษาพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งโรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี โดยให้เอกชนมีส่วนร่วมแบบครบวงจร ทรรศนีย์ นครชัย 2562
ศึกษาวิเคราะห์อัตราการรอดชีพผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะเริ่มต้นและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับอัตราการรอดชีพในโรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี วราภรณ์ ภูธิวุฒิ 2562
"ดินสอ (Din Saw)" หุ่นยนต์ช่วยการพยาบาลในโรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี ชุลีรัตน์ สาระรัตน์ 2562
อัตราการพบเชื้อปนเปื้อนในการส่งเพาะเชื้อจากเลือดของผู้ป่วยโรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี ชนากานต์ พรมเวียง 2562