ตราอัตลักษณ์ โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี (Logo)

 Powerpoint template ของโรงพยาบาล

คู่มือปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

แบบฟอร์ม

คำสั่ง/ประกาศ งานบริหารทั่วไป งานพัสดุและบำรุงรักษา
งานการเงินและบัญชี งานพัฒนาคุณภาพ HA งานทรัพยากรบุคคล
งานยุทธศาสตร์และแผนงาน เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ งานซ่อมบำรุง
กลุ่มงานดิจิทัลการแพทย์ กลุ่มงานเภสัชกรรม ภารกิจด้านการพยาบาล

คู่มือ

Uni Web X-RAY
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
คู่มือการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อวัณโรค (TB) ในโรงพยาบาล    
       
       

อบรม/สัมมนา