อัตลักษณ์ โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี

powerpoint template ของโรงพยาบาล

คู่มือปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

แบบฟอร์ม

แบบสอบสวนผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


คำสั่ง/ประกาศ

งานบริหารทั่วไป

งานพัสดุและบำรุงรักษา

งานการเงินและบัญชี

งานพัฒนาคุณภาพ HA
         

งานทรัพยากรบุคคล

งานยุทธศาสตร์และแผนงาน

งานซ่อมบำรุง

งานดิจิทัลการแพทย์

งานเภสัชกรรม

คู่มือ

การลาออนไลน์

การประเมินออนไลน์

การเพิ่มผลงานและการอัพเดตข้อมูลประเมิน

วิธีลงโปรแกรมการลาและการประเมิน (กรณี login แล้วไม่พบเมนู)


Uni Web X-RAY

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

การป้องกันการแพร่กระจายเชื้อวัณโรค (TB)
ในโรงพยาบาล

       

อบรม/สัมมนา