อัตลักษณ์ โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี

powerpoint template ของโรงพยาบาล

แบบฟอร์ม


คำสั่ง/ประกาศ

งานบริหารทั่วไป

ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา

ฝ่ายการเงินและบัญชี

ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ HA
         

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ฝ่ายแผนและประเมินผล

ซ่อมบำรุง

เทคโนโลยีและสารสนเทศ

เภสัชกรรม

คู่มือ

การลาออนไลน์

การประเมินออนไลน์

วิธีลงโปรแกรมการลาและการประเมิน (กรณี login แล้วไม่พบเมนู)


Uni Web X-RAY

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

การป้องกันการแพร่กระจายเชื้อวัณโรค (TB)
ในโรงพยาบาล

       

อบรม/สัมมนา