ประกาศ/คำสั่ง

--------------------------------------

มาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3

ประกาศ มาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (Covid Free Setting) ฉบับแก้ไข 29 เม.ย.65

ประกาศ มาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting)

คู่มือ/แนวทางปฏิบัติ

--------------------------------------

แนวปฏิบัติการให้บริการผ่าตัดและหัตถการ

แนวทางปฏิบัติตนเมื่อเกิดอุบัติเหตุระหว่างปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับสารคัดหลั่งและของมีคม 

แนวทางการปฏิบัติสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน COVID-19 โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี

แนวทางการปฏิบัติสำหรับบุคลากร โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี ที่สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน COVID-19 กรณี เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง (High risk) ที่ได้รับวัคซีนและมีภูมิคุ้มกันระดับหนึ่ง

แนวทางการประสาน/ส่งต่อ กรณี พบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด (ผลตรวจ RT-PCR, ATK บวก) โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี

แบบฟอร์มต่างๆ

--------------------------------------

แบบฟอร์มรายงานการเกิดอุบัติเหตุสัมผัสเลือด/สารคัดหลั่งขณะปฏิบัติงาน

แบบรายงานผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 สำหรับผู้มาติดต่อ/อบรม/ประชุม (แจ้งผลตรวจ ATK,COVID)