คำแนะนำด้านสิทธิการรักษาก่อนเข้ารับการตรวจ/รักษาพยาบาล

1.การตรวจสุขภาพประจำปี / การตรวจรักษาโรคทั่วไป

เอกสาร/หลักฐาน         

 1. บัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริง)
 2. ผลการตรวจรักษาจากสถานพยาบาลเดิม/คลินิก (หากมี)

ข้อปฏิบัติ : หยิบบัตรคิว แนบบัตรประชาชน รอเรียกตามคิว ที่งานเวชระเบียน ชั้น 1 อาคารอำนวยการ

2.กรณีส่งรักษาต่อ

เอกสาร/หลักฐาน         

 1. บัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริง)
 2. แบบสำหรับส่งผู้ป่วยไปรับการตรวจหรือรักษาต่อ (ฉบับจริง)
 3. ผลการตรวจรักษาพยาบาลจากสถานพยาบาลเดิมทั้งหมด (ถ้ามี)

ข้อปฏิบัติ : หยิบบัตรคิว แนบเอกสารทั้งหมด ยื่นศูนย์รับ-ส่งต่อผู้ป่วย ชั้น 1 อาคารอำนวยการ

 

การใช้สิทธิการรักษา โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี

1.สิทธิบัตรทอง/ประกันสังคม/สิทธิกองทุนผู้ประกันตนแรงงานต่างด้าว/สิทธิกองทุนผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ

เอกสาร/หลักฐาน         

 1. บัตรประจำตัวประชาชน(ตัวจริง) หรือ บัตรประกันสุขภาพคนต่างด้าว หรือ บัตรประจำตัวบุคคลผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียน
 2. แบบสำหรับส่งผู้ป่วยไปรับการตรวจหรือรักษาต่อ หรือ หนังสือรับรองสิทธิ์

ข้อยกเว้น : สิทธิประกันสังคมสามารถเข้ารับการตรวจรักษาด้านทันตกรรมได้ตามระเบียบสำนักงานประกันสังคมกำหนด

2.สิทธิเบิกหน่วยงานรัฐอื่น/ครูเอกชน/รัฐวิสาหกิจ

 • กรณีผู้ป่วยนอก (OPD) ทดรองจ่ายและนำใบเสร็จเบิกเงินคืนจากหน่วยงานต้นสังกัด
 • กรณีผู้ป่วยใน (IPD) ต้องมีเอกสารรับรองสิทธิจากหน่วยงานต้นสังกัด หากไม่มีต้องสำรองเงินสด นำใบเสร็จเบิกเงินคืนจากหน่วยงานต้นสังกัด

3.สิทธิ (ข้าราชการ) / สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น

 • ผู้มีสิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง (ข้าราชการ ) ทดลองจ่ายและ นำใบเสร็จเบิกเงินคืนจากหน่วยงานต้นสังกัด เบิกได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ยกเว้น มีหนังสือขอนัดตรวจสุขภาพเป็นหมู่คณะ โรงพยาบาลจะดำเนินการเรียกเก็บค่าตรวจสุขภาพจากหน่วยงานต้นสังกัดตามที่แจ้ง
 • ผู้มีสิทธิ์สวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น (ตนเอง) นำบัตรประจำตัวประชาชนตรวจสอบสิทธิได้ที่งานตรวจสอบสิทธิ์ไม่ต้องชำระค่าตรวจสุขภาพประจำปี
 • บุคคลในครอบครัว  ไม่สามารถเบิกคืนได้

การรักษาพยาบาลโรคทั่วไป/เฉพาะทาง(มะเร็ง)

 • สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง ให้ดำเนินการนำบัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริง) ยื่นงานการเงินผู้ป่วยนอก เมื่อเสร็จสิ้นการรักษาพยาบาล ณ วันเข้ารับการรักษา หากไม่นำบัตรประจำตัวประชาชนติดตัวมา หรือไม่ยื่นงานการเงินผู้ป่วยนอก ณ วันทำการรักษา ต้องดำเนินการจ่ายเงินเอง นำใบเสร็จเบิกคืนการหน่วยงานต้นสังกัด
 • สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น นำบัตรประจำตัวประชาชนยื่นตรวจสอบสิทธิได้ที่งานตรวจสอบสิทธิ์ ไม่ต้องชำระค่ารักษาพยาบาล

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

งานตรวจสอบสิทธิ์ ฝ่ายสวัสดิการสังคมและประกันสุขภาพ โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี

หมายเลขโทรศัพท์ 042-207375-80 ต่อ 2134 (เวลาราชการ)